Bilde som viser en robotarm i arbeid

2.2 Grønn vekst i Drammen

Drammen kommune har høye ambisjoner både for klimaarbeidet og for vekst og utvikling i næringslivet. Det grønne skiftet byr både på utfordringer og muligheter. I den omstillingen som kreves ligger det et betydelig potensial for ny næringsvirksomhet. Utfordringer som må løses gjennom nye produkter, nye tjenester, ny arbeidsmetodikk eller ny teknologi gir grunnlag for ny næringsvirksomhet.   

Sikring av tilstrekkelig energikapasitet og økt bruk av fornybar energi er tematikk og spørsmål som alle kommuner og regioner må forholde seg til. Det handler om å sikre tilstrekkelig kraft til eksisterende næringsliv samt utnytte nye næringsmuligheter som oppstår som følge av dette. Drammen har sterke næringsaktører som kan bidra i denne utviklingen, og kan bli et attraktivt område å etablere og utvikle nye næringer knyttet til fornybare energikilder. 

Kunnskapsgrunnlag peker i tillegg på at gjenvinning og ombruk av naturressurser, materialer og produkter er et potensielt stort vekstområde for Drammensregionen. Drammensregionen har flere toneangivende aktører på området, som kan være viktige bidragsytere for å utvikle nye sirkulærøkonomiske forretningsmodeller. Samarbeid mellom aktørene i et økosystem vil være avgjørende for å lykkes.

Industrien og bygg- og anleggsnæringen står for et relativt stort klimaavtrykk, og har dermed et spesielt ansvar og potensiale for omstilling som vil generere nye næringsmuligheter. Landbruk er en annen relativt stor næring i Drammensregionen hvor det ligger store utviklingsmuligheter i forbindelse med det grønne skiftet. Overgang til mer miljøvennlig transport og grønn mobilitet er en viktig forutsetning for å lykkes med denne satsingen, og kan i seg selv representere nye innovasjons- og næringsmuligheter. 

Næringsforeningen i Drammensregionen har engasjert seg spesielt i temaet sirkulærøkonomi og bærekraftig vekst, og vil kunne være en sterk drivkraft og en viktig samarbeidspartner gjennom å bygge kompetanse og sterke nettverk som er nødvendig for å utnytte muligheter som ligger i dette området.   

Virkemidler:

  1. Drammen kommune skal være en pådriver for samarbeidsprosjekter, og bidra til at potensialet for grønn vekst i industri, bygg- og anlegg, landbruksnæring og andre relevante bransjer utnyttes.
  2. Drammen kommune skal gjennom god arealplanlegging tilrettelegge for etablering og vekst i virksomheter med sirkulære forretningsmodeller.
  3. Drammen kommune skal støtte aktivt opp om samarbeidsprosjekter som fremmer mer miljøvennlig varetransport og grønn mobilitet i sentrumsnære områder.
  4. Drammen kommune skal bidra til å utvikle et velfungerende økosystem for innovasjon og næringsvekst i Drammen, der kommune, akademia og næringslivet deltar.