3.1 Kommunens rolle som tilrettelegger og myndighetsutøver

I rollen som tilrettelegger og myndighetsutøver skal kommunen balansere ulike mål opp mot behovet for forutsigbarhet og gode løsninger for næringslivet. Kommunen forvalter en rekke rammebetingelser som har stor betydning for næringslivets mulighet for vekst og utvikling. Konsekvenser for næringslivet skal alltid vurderes og vektlegges når ulike hensyn veies opp mot hverandre. 

Dialogen med næringslivet skal baseres på gjensidig tillit med et felles mål om positiv utvikling og vekst i Drammen. Tilgang til næringsarealer er en særlig viktig faktor. De overordnede arealpolitiske prinsipper og strategier for næringsutvikling og næringsarealer er vedtatt gjennom kommuneplanens samfunnsdel:   

 • Sikre tilstrekkelige og egnede arealer til eksisterende næring og nyetableringer. 
 • Legge til rette for et variert næringsliv i kommunen ved å vektlegge sammenhengen mellom næring og det enkelte steds potensiale. 
 • Legge til rette for næringsutvikling som spiller på og styrker regionen som helhet. 
 • Legge til rette for arealformål som gir fleksibilitet til å møte strukturelle forandringer i arbeids- og næringslivet.

Arealpolitikken utøves først og fremst gjennom kommuneplanens arealdel. Tilgang til næringsarealer er en viktig faktor for å ivareta eksisterende næringers utvidelsesbehov og for å kunne ta imot ny næring. 

Virkemidler:

 • Drammen kommune skal etablerere et effektivt og servicevennlig mottaksapparat som håndterer henvendelser fra næringslivet som omhandler næringsarealer og/eller andre rammebetingelser.
 • Drammen kommune skal sikre at næringsområder transformeres på en slik måte at næringslivet
  kan bestå på eksisterende eller på nye næringsområder. 
 • Drammen kommune skal som myndighetsutøver alltid være imøtekommende, yte god service,
  og gi veiledning som kan bidra til å finne mulighetsrommet innenfor eksisterende rammer.