1.1 Økosystem for samarbeid om næringsutvikling i Drammen

Strategisk næringsplan skal gi retning og fungere som plattform for forpliktende samarbeid mellom kommune, næringsliv, akademia og andre samfunnsaktører.  Lange tradisjoner for samarbeid mellom kommune og næringsaktører i Drammen gir oss et godt utgangspunkt for å lykkes. Universitetskommuneavtalen representerer i tillegg en god ramme rundt samarbeid mellom kommune og universitet.

Drammen kommune skal, så langt det er mulig, imøtekomme næringslivets forventning om å være en tilgjengelig og løsningsorientert samarbeidspartner, der dialog og samhandling er det viktigste verktøyet. Videre har kommunen positive forventninger til at næringslivet ønsker å videreføre det gode samarbeidet som allerede er etablert mellom partene i Drammen. Næringslivet er i liten grad opptatt av kommunegrenser, og det etablerte samarbeidet mellom kommunene i Drammensregionen vil bidra til å styrke det regionale samarbeidet. Ikke minst gjelder dette i forbindelse med samfunnsutfordringene vi sammen står overfor, slik som å skape vekst samtidig som vi gjennomfører det grønne skiftet eller å skape et mer inkluderende arbeidsliv med høy sysselsetting. 

Partene i Drammensregionen har i stor grad sammenfallende interesser og mål, og kan utfylle hverandres kapasitet og styrker. Det skal arbeides systematisk for å for å utvikle et fullverdig økosystem der partene samarbeider om å nå felles mål om bærekraftig vekst. Partene i økosystemet er i denne sammenheng kommunene, fylkeskommunen, universitetet, det offentlige virkemiddelapparatet, private investorer og næringslivet (se figur under). De viktigste driverne for vekst og innovasjon er næringslivet selv. Mulighetene ligger der de ser potensiale for vekst og utvikling. De offentlige aktørene er viktige pådrivere og tilretteleggere. Skal innovasjonsarbeid omsettes til nye næringsmuligheter er det nødvendig å finne investeringskilder. Det kan være gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og/eller private investorer.  Samarbeidet skal tuftes på gjensidig tillit og respekt, der partene fyller ulike roller og spiller hverandre gode.

Modell for økosystem i Drammen. Modellen viser en sirkel med teksten vekst og verdiskapning i midten. I sirkler som står plassert rundt den sentrale sirkelen står det akademia,  kapital, næringsliv og offentlig aktør i retning med klokka.
Modell for økosystem i Drammen