Bildet viser to damer og en sykkel på torget i mjøndalen

Sammendrag

Strategisk næringsplan for Drammen 2023–2027 er utviklet i tett samarbeid mellom Drammen kommune, næringslivet, akademia og andre samfunnsaktører i Drammen. Planen bygger på mål og ambisjoner nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel, samt næringslivets mål og fremtidsønsker. Det er lagt til grunn at samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor er en forutsetning for å lykkes med vekst og næringsutvikling i Drammen. De fem satsingsområdene er som følger:

  • Attraktive Drammen
  • Grønn vekst i Drammen
  • Helsenæring i Drammen
  • Havnebyen Drammen
  • Kompetansebyen Drammen

Satsingsområdene bygger på analyser av tilgjengelig kunnskapsgrunnlag som har pekt på fortrinn og muligheter i Drammen, og tar høyde for samfunnstrender som det grønne skiftet, digitalisering og internasjonalisering. Satsingene følges opp av tilhørende virkemidler, som videre skal operasjonaliseres gjennom konkrete tiltaksplaner som utvikles og vedtas årlig som en del av Drammen kommunes handlings- og økonomiplan.