Bilde som viser øvre del av Bragernes torg med rådhuset i bakgrunnen

2.1 Attraktive Drammen

Undersøkelser viser at kommuner og regioner som lykkes med næringsvekst har til felles at de jobber målrettet med å øke sin attraktivitet. Drammen kommunes ambisjon om å bli et næringssentrum og næringslivets førstevalg, forutsetter derfor at det jobbes systematisk med å utvikle Drammens attraktivitet både for innbyggere og næringsliv.   

En attraktiv kommune har både et godt boligmarked og et variert arbeidsmarked som byr på arbeidsplasser for alle. Det blir derfor viktig for Drammen å opprettholde og videreutvikle en bred næringsstruktur. I tillegg er det viktig å skape muligheter for aktivitet og opplevelser både for egne innbyggere og besøkende. Gode kollektivtilbud og tilgang til grøntområder for rekreasjon er andre faktorer som påvirker Drammens samlede attraktivitet.  Noen av faktorene som gir økt attraktivitet kan kommunen selv påvirke, mens andre faktorer vil næringsliv og andre ha større innflytelse på. For å få kraft i dette arbeidet er det derfor avgjørende å ha et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. 

Et annet viktig ledd i arbeidet med å øke attraktiviteten er å styrke kommunens sentrumsområder. Dette arbeidet skal baseres på de ulike områdenes identitet og fortrinn. Drammen by skal videreutvikles som en regionhovedstad med storbykvaliteter. Øvrige sentrumsområder skal videreutvikles som attraktive bo- og arbeidsområder. Et viktig virkemiddel for kommunen vil være tett samarbeid med de etablerte sentrumsorganisasjonene. Det må balanseres mellom målet om å skape et kompakt og levende storbysentrum, og en vedtatt kommuneutvikling med flerkjernet sentrumsstruktur. 

Destinasjonsutvikling som bidrar til å synliggjøre Drammens samlede attraksjoner og aktivitetstilbud er av stor betydning. Kommunen skal være en aktiv pådriver og skal legge til rette for dette arbeidet, i tett samhandling med relevante aktører. Besøks- og opplevelsesnæringer og handel-, service- og kulturnæringer er spesielt viktige, og bidrar både til aktivitet og attraktivitet. I tillegg representerer disse næringene et mangfold av arbeidsplasser som er viktig for sysselsetting og verdiskaping i Drammen.   

I tillegg til å sikre gode rammebetingelser er det av stor betydning for attraktiviteten at det er enkelt for både innbyggere og næringsliv å komme i kontakt med Drammen kommune. Det er en del av vertskapsrollen å sikre at kommunen oppleves som en løsningsorientert samarbeidspartner som veileder og legger til rette der det er behov for det. 

Virkemidler

  1. Drammen kommune skal i alle ledd ha en servicevennlig og løsningsorientert tilnærming til alle
    innbyggere og næringsdrivende. 
  2. Drammen kommune skal videreutvikle og forbedre sine rutiner for behandling av plan- og byggesaker. Dette innebærer tidlig og tydelig tilbakemelding, digitale innsynsløsninger og en effektivsaksbehandling der muntlig dialog benyttes der det er hensiktsmessig. Prinsippet om «godt nok» legges til grunn i saksbehandlingen. 
  3. Drammen kommune skal proaktivt, og sammen med næringslivet, kartlegge og vurdere løsninger for å møte fremtidig behov for næringsarealer. Kommunen skal til enhver tid ha en lett tilgjengelig oversikt over ledige næringsarealer og arealenes beskaffenhet.