Bilde som viser to kvinner som sitter på biblioteket. på siden ligger det en oppslått b ok.

2.5 Kompetansebyen Drammen

Det er økende konkurranse om kvalifisert arbeidskraft og kompetanse. I dette perspektivet er det avgjørende at innbyggere tilbys mulighet for relevant utdanning og kompetanseheving, samtidig som vi gjør Drammen attraktiv for nye innbyggere som kan bidra til å dekke arbeidskraftbehovet. For å lykkes med dette må kommunen legge til rette for å bevare og utvikle de næringer som allerede er i Drammen, og tiltrekke seg attraktive virksomheter og arbeidsplasser. Slik kan innbyggere i størst mulig grad få mulighet til å finne sin arbeidsplass nær der de bor og bidra til å redusere utslipp.   

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har ca. 3500 studenter knyttet til Campus Drammen. Gjennom Universitetskommuneavtalen har USN og Drammen kommune, i samarbeid med næringslivet, en unik mulighet til å påvirke samfunnsutvikling og vekst. Blant studentene er Campus Drammen svært godt likt, og i det ligger et potensial for videre vekst. Et større antall studenter i byen vil i seg selv skape grobunn for økt næringsaktivitet. Drammen har alle de kvaliteter som skal til for å bli en attraktiv universitetsby. Et tett samarbeid om en utvikling, der studietilbud utvikles i takt med næringslivets behov, vil styrke Drammens posisjon som universitetsby samt øke muligheten for nyetableringer og tilflytting. 

Det er også et bredt spekter av videregående utdanningstilbud i Drammensregionen som kan videreutvikles. I tillegg til rekruttering til høyere utdanning har videregående skoler en viktig rolle i å forsyne næringslivet med fagutdannet arbeidskraft. Ikke minst er det et potensial for utvikling av spesifikke utdanningsprogrammer basert på konkret etterspørsel i ulike bransjer, som for eksempel i bilbransjen og logistikk. Bygg- og anleggsbransjen er også stor i Drammen, og aktiviteten forventes å være høy i mange år fremover. Å dekke fremtidig arbeidskraftbehov i bransjen gjennom å utdanne nok fagarbeidere blir derfor svært viktig.   

Virkemidler:

  1. Drammen kommune skal være en pådriver for å utvikle relevante utdanningsprogrammer på universitets- og høyskolenivå samt yrkesfaglig nivå som bidra til å lukke kompetansegapet.
  2. Drammen kommune skal spille aktivt på lag med USN, fylkeskommune og lokalt næringsliv i etableringen av nye og relevante studieretninger for Drammensregionen. 
  3. Drammen kommune skal spille aktivt på lag med NAV Drammen for å bidra til god kobling mellom næringslivets behov for kompetanse, og tilgjengelige ressurser i regionen.
  4. Drammen kommune skal gjennom den regionale etablererveiledningen (Gründerboost) sikre et tilpasset tilbud om starthjelp til alle som ønsker å starte egen bedrift.