1.2 Drammen kommunes mål og ambisjoner

Strategisk næringsplan for Drammen bygger på målstrukturen i kommuneplanens samfunnsdel. Indikatorer og ambisjonsnivå frem mot 2030 er politisk vedtatt og knyttet til hvert delmål. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å sette egne mål for strategisk næringsplan for Drammen ut over dette.

Arbeidet med næringsutvikling tangerer flere hovedmål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel, og de relevante målene med tilhørende indikatorer gjengis i tabellen under:

Hovedmål: Drammen er et næringssentrum 

Delmål: 

Indikator: 

Indikator: 

Ambisjonsnivå 2030

Drammen skaper rom for et mangfoldig næringsliv for innbyggere med ulik kompetanse og utdanningsnivå 

Mangfold i nærings-sammensetningen 

Offentlig statistikk 

Stabilt eller årlig forbedret nærings-mangfold

Drammen skaper rom for et mangfoldig næringsliv for innbyggere med ulik kompetanse og utdanningsnivå 

Kompetansegap i arbeidslivet 

Offentlig statistikk 

Ambisjonsnivået fastlegges når det foreligger målinger.

Drammen spiller aktivt på lag med andre og blir opplevd som en «ja-kommune» 

Næringslivets tilfredshet næringsareal, byggesak, næringsutvikling, forståelse og samarbeid (indeks) 

Drammen kommunes næringslivs-undersøkelse

Årlig forbedring i næringslivets tilfredshet

Drammen kommune er nytenkende, imøtekommende og tilpasningsdyktig i møte med næringslivet  

Næringslivets samlede vurdering av Drammen som nytenkende, imøtekommende og tilpasningsdyktig (indeks) 

Drammen kommunes næringslivs-undersøkelse

Årlig forbedring

Drammen skal ha et grønt, bærekraftig og innovativt næringsliv 

Klimagassutslipp og gjenbruk i næringslivet

Offentlig statistikk 

Årlig reduserte klimagassutslipp

Drammen skal ha et grønt, bærekraftig og innovativt næringsliv 

Innovasjon i næringslivet

Offentlig statistikk

Årlig økning i samlet omsetning fra produktinnovasjoner

Hovedmål: Drammen skal være det foretrukne regionssenteret nasjonalt  

Delmål: 

Indikator: 

Måling: 

Ambisjonsnivå 2030

Drammen skal være næringslivets førstevalg 

Vekst i antall arbeidsplasser 

Offentlig statistikk 

Større vekst i antall arbeidsplasser (prosent) i Drammen enn i de konkurrerende næringslivsregionene

Drammen skal være næringslivets førstevalg 

Vekst i nyetableringer 

Offentlig statistikk 

Årlig vekst i antall nyetablerte foretak og større vekst i antall nyetableringer (prosent) i Drammen enn i de konkurrerende næringslivsregionene

Hovedmål: Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i fellesskapet og opplever mestring

Delmål 

Indikator  

Måling 

Ambisjonsnivå 2030

Drammen er ledende på høy sysselsetting

Sysselsettingsandel sammenliknet med andre storbyer

Offentlig statistikk 

Årlig forbedring sammenliknet med gjennomsnittet av ASSS-kommunene