1.3 Kunnskapsgrunnlag og status for næringslivet i Drammen

I samarbeid med næringslivet og akademia er det over tid utviklet en felles og godt forankret virkelighetsoppfatning av hva som er status for næringslivet i Drammensregionen, med de fortrinn, muligheter og hindringer som eksisterer. Valg av satsinger er basert på opparbeidet erfaring og analyser av tilgjengelig kunnskapsgrunnlag som blant annet omfatter:

 • Analyser fra Telemarksforsknings Regional Analyse som gir innsikt i utviklingstrekk over tid, knyttet til befolkning og næringsliv i Drammensregionen. Analysene peker på relevante faktorer som påvirker utviklingen, og sammenligner Drammens utvikling med andre relevante kommuner og regioner. 
 • Rapport fra Menon Economics basert på undersøkelse og analyse av potensialet for næringslivet i Viken i etterkant av pandemien (2022). Rapporten peker på potensielle vekstområder i Drammensregionen.
 • Rapport fra Norconsult og Vista analyse basert på erfaringer og analyser – et innspill til arbeidet med strategisk næringsplan og kommuneplanens arealdel. Rapporten peker på generelle og spesielle forhold som kan påvirke næringsutvikling i Drammen, og omfatter analyser av utvalgte næringsarealer i Drammen kommune.
 • Rapport fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på undersøkelse blant næringslivet i Drammen for å kartlegge modenhet for det grønne skiftet (2022). Utarbeidet som kunnskapsgrunnlag for samarbeidsprosjekt Grønn Vekst Drammen.
 • En situasjonsanalyse av Drammen Helsepark, utarbeidet av Willder (2022) - et kunnskapsgrunnlag som peker på muligheter og utfordringer knyttet til utvikling av helsenæring i Drammen i kjølvannet av utviklingen av en ny helsebydel på Brakerøya.

1.3.1 Drammens fortrinn og mulighetsrom

Nevnte kunnskapsgrunnlag gir grunnlag for å peke på følgende fortrinn og mulighetsrom:

 • Bred og robust næringsstruktur, hvor de fleste bransjer i Norge er representert bidrar til høy sysselsetting og gode forutsetninger for å klare seg gjennom ulike kriser. 
 • Knapphet på næringsarealer i og rundt Oslo betyr at Drammen kan være aktuell for relokalisering av eksisterende bedrifter i flere bransjer. 
 • Godt utviklet kollektivknutepunkt med kort avstand til store bolig- og næringsområder, og en kompakt by med gode urbane kvaliteter, gjør Drammen til en attraktiv destinasjon.
 • Drammen havn sentralt plassert, der vei, bane og sjøtransport møtes, spiller en viktig rolle som katalysator for vekst og utvikling av næringslivet i regionen.   
 • Stort potensial for grønn næringsvekst og nye sirkulærøkonomiske forretningsmodeller. Flere solide virksomheter innen industri, bygg og anlegg, logistikk og landbruk har kapasitet og kompetanse til å ta en ledende rolle.    
 • Etablering av nytt sykehus og Drammen Helsepark gir stort potensiale for vekst i helseindustrien i Drammen. 
 • Med etableringsmuligheter nært knutepunkt og rask vekst i oppbygging av kompetansemiljøer er det potensiale for videre vekst i IT-bransjer i Drammen. Fra 2023 er Næringsbachelor IT og informasjonssystemer etablert ved USN.
 • Med campus plassert midt i et attraktivt sentrum med gode kollektivknutepunkt, kan Drammen ta en posisjon som en av Norges mest attraktive universitetsbyer. Nye studietilbud og god utvikling av studentenes vilkår kan bidra til økt attraktivitet og vekst. 
 • Etablering av interkommunalt politisk råd i Drammensregionen gir økt kraft i arbeidet med næringsutvikling. Kommunene har ulike styrker å spille på, og representerer til sammen et godt integrert bolig- og arbeidsmarked. Dette supplerer annet etablert kommunesamarbeid, som blant annet Osloregionen og Buskerudbyen.

1.3.2 Drammens utfordringsbilde

Nevnte kunnskapsgrunnlag gir grunnlag for å peke på følgende utfordringsbilde:

 • Utvikling av flere og attraktive arbeidsplasser, sammen med økt boligbygging, er avgjørende for å beholde kompetanse i egen kommune, men også for å sikre vekst i innbyggertall og dermed også kommunens utvikling.   
 • Tilgang til attraktive næringsarealer kan på sikt bli en knapp faktor, og særlig nye områder for etablering av arealkrevende næringer. Kartlegging av fremtidig behov for nye næringsområder og infrastruktur er nødvendig.
 • Ledigheten har historisk sett ligget noe over landsgjennomsnittet. Drammen har en forholdsvis ung befolkning, men prognoser viser en forventet økt andel eldre innbyggere utenfor yrkesaktiv alder. 
 • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft vil bli den største utfordringen for videre vekst i de fleste bransjer. Gjelder både tilgang til yrkesfaglig kompetanse og kompetanse fra høyere utdanningsnivå.   
 • Drammen kommune har historisk sett hatt et noe lavere utdanningsnivå enn sammenlignbare kommuner. Ønsket verdiskapning og sysselsetting forutsetter at det totale utdanningstilbudet styrkes og tilpasses arbeidslivets behov. 
 • Lavere befolkningsvekst enn forventet på grunn av mangel på boliger. Drammen taper relativt sett til omkringliggende kommuner når det gjelder å tiltrekke seg nye innbyggere.