2.6 Veifundament

Publisert: 16.12.2022 08:32:48 Sist endret: 16.12.2022 08:54:21

2.6.1 Allment

Kapitlet om veifundament omhandler dimensjonering av veioverbygning for vei med bituminøst dekke, samt dimensjonering av parkeringsplasser og gang- og sykkelveier. Offentlig vei med grusdekke vil normalt ikke bli bygd i Drammen. Unntak kan være enkelte turveier. Det er videre tatt med et punkt om dimensjonering av vei og plasser med belegningsstein.

Figur 2.6.1 angir benevnelser og arbeidsoperasjoner ved oppbygging av veifundament (overbygning).

Det vises også til Drammen kommunes Graveinstruks.

Figuren viser oppbygging av overbygning
Figur 2.19 - Oppbygging av overbygning

2.6.2 Dimensjonering av veioverbygning

2.6.2.1 Allment

Allment skal overbygning for veier i Drammen kommune dimensjoneres etter Statens Vegvesens håndbok N200 - Vegbygging. I Gatenorm for Drammen kommune er det tatt inn kapitler for gater og plasser med bituminøst dekke og gater og plasser med dekke av brostein. For oppbygning av gater og plasser med andre dekketyper henvises det til Statens håndbøker.

OBS! For arealer med snøsmelteanlegg henvises det også til pkt. 4.2.1.5 Oppbygging av gatedekket - For gater / fortau / plasser med snøsmelteanlegg.

Alle materialer i bærelag og forsterkningslag skal være ikke telefarlige (T1-materialer).

2.6.2.2 Dimensjonering av vei med bituminøst dekke og turveier mv med grusdekke

For Drammen kommune er det utarbeidet en veiledende tabell for materialbruk og lagtykkelser ved ulike veityper, ref. figur 2.20.

Verdiene i tabellen er minimumsverdier som skal kontrolleres mot stedlige forhold i henhold til kriterier gitt i Statens Vegvesens håndbok N200 - Vegbygging. Alle kommunale veier i Drammen skal bygges som BK10, 50 tonn.

Veiledende overbygning for kommunalt klassifiserte veier

Lag S1, (S4) ÅDT > 5000 S2, S3, (S4) ÅDT < 5000 Adkomstveier G/S-veier og fortau T1 - turvei (plass)* T2 – tursti
Dekke (slitelag og bindelag) 3,5 cm Ab11 over 4 cm Agb 11 4 cm Agb11 over 4 cm Agb 11 4 cm Agb11 over 4 cm Agb 11 2,5 cm Agb8 over 3 cm Agb 11 5 cm Fk 0-4mm** (asfalt = gs-vei) *** 5 cm Fk 0-4mm**
Bærelag (øvre og nedre) 7,5 cm Ag16 over 6 cm Ag16 5 cm Ag16 over 10 cm Fk 0-32 10 cm Fk 0-32 10 cm Fk 0-32 10 cm Fk 0-32 5 cm Fk 0-20 eller 0-32
Forsterkningslag 60 cm Fk 22-63 eller Fk 20-120 40 cm Fk 22-63 eller Fk 22-120 35 cm Fk 22-63 eller Fk 22-120 30 cm Fk 22-63 30 cm Fk 22-63 eller 22-120 25 cm Fk 0-45
Fiberduk Minimum klasse 3, hvis behov
Underbygning Omfyllingsmasse og stedlig masse opp til underkant forsterkningslag. Forsterkningslagets tykkelse skal vurderes mot undergrunnens beskaffenhet.

Figur 2.20 - Veiledende overbygning for kommunalt klassifiserte veier.

* Grusede plasser skal ha samme oppbygning som turveier.
** Dekke på turvei og tursti skal være med grus i maksimum 4mm størrelse.
*** Enkelte turveier skal – etter avklaring med kommunen – ha asfaltdekke. Dette dekket skal ha samme oppbygning som for gs-vei.

2.6.2.3 Dimensjonering av gater og plasser med dekke av brostein

Allment skal dimensjoneringen gi tilstrekkelig bæreevne i teleløsninger, men det kan tolereres noe ujevn telehiv. På meget telefarlig grunn (T4) bør spesielle tiltak vurderes etter behov for frostsikring, spesielt med tanke på å unngå ujevn telehiv.

Brostein skal normalt ikke brukes i trafikkareal beregnet for kjøretøytrafikk.

Unntak kan være for å opprettholde kulturanlegg, historiske gateløp, spesielle bymiljø, el. Brostein kan også benyttes for å skille trafikkarealer med forskjellig funksjon (kfr. også kapittel 2.7.5.3). Gaten bygges da opp med overbygning og asfaltdekke med rennebunn til et komplett gateanlegg. Asfaltdekket legges tett mot betongfundamentet til rennebunn av storgatestein.

Gateanlegget dimensjoneres for forventet trafikkbelastning. Brostein settes i et 50mm tykt settelag av finkorning (fk) med kornstørrelse 2 – 4 mm på asfaltdekket, og fuges med fk 0 – 4 mm. Brusteinsdekket betraktes kun som et "pyntebelegg". Brosteinbeleggets rennebunn settes med storgatestein i B30 betongmørtel.

Stein settes knas, fuges med kust berg (fk) med fraksjon 0-4 mm. Siste overfuging av nyanlegg og seinere etterfuginger skal foretas med fraksjon 0-4 mm. Fugene bør helst være vanntette, og skal aldri bli dypere enn 1-2 cm før etterfuging foretas.  Konf. også kapittel 2.7.5.

Der hvor maskinelt renhold medfører at fugemassen forsvinner (suges eller feies opp), kan fugematerialer med klebende og plastiske egenskaper vurderes. Slik fuging utføres nøye med egnet redskap. Ferdige rene fuger overstrøs med fin fugesand. Overflatejevnheten skal være i henhold til Norsk Standard NS 3420 dersom ikke annet er beskrevet.

Forøvrig vises til Norsk Standard NS 3420 for bygg og anlegg.

På utsatte steder (f.eks. rennebunn, langs- og tverrgående markeringer, ramper, mv.) settes brostein i jordfuktig betong (B30). Kompaktering med vibroplate (50-100 kg, 2-3 ganger) før betongen binder. Fuging av rennebunn gjøres i henhold til pkt. 2.5.6.2.2.

Ref. detaljtegninger for rennebunn i Del 6 – Tegningsbilag.

Bruk av brostein skal vurderes i forhold til universell utforming, se Statens vegvesens håndbok V129 - Universell utforming av veger og gater.