2.8 Veiutstyr og miljøtiltak

Publisert: 16.12.2022 09:56:24 Sist endret: 16.12.2022 11:27:05

2.8.1 Kantstein

2.8.1.1 Allment

Kantstein er inndelt i to hovedtyper: Avvisende og ikke-avvisende. Avvisende kantstein brukes mot fortau eller andre arealer som ønskes skjermet mot kjøretøytrafikk. Mot trafikkøyer og trafikkdelere på veier med høyt fartsnivå (70 km/t eller høyere) brukes normalt ikke-avvisende kantstein. Dette for å hindre at en fører som ved et uhell kjører på kantsteinen, skal miste kontrollen. Ikke-avvisende kantstein brukes også mot arealer som sporadisk må overkjøres, f.eks. sentraløyer i rundkjøringer og gater for uttrykningskjøretøy.

  • Normalt skal kantsteinsvisn være 13 cm.
  • Ved gangfelt og tilrettelagt fotgjengerkryssing benyttes kantsteinsvis på 2 cm.
  • Ved avkjørsler benyttes kantsteinsvis på 4 cm.
  • Ved bussholdeplass, kantstopp, skal kantsteinsvisn for kantstein være 18 cm.
  • Det skal da benyttes kantstein med høyde 30 cm.
  • Ved busslomme kan kantsteinsvisn for kantstein være 16 cm.
  • Asfalt på fortau legges med 1 cm overhøyde mot kantstein.

For kantsteinsvis ved parkerings for forflytningshemmede henvises det til «Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer» (parkeringsforskriften) §63 - Størrelse, utforming og plassering av plasser. Allment skal kantstein i granitt benyttes. Granitt er dyrere, men penere og mer solid. Det sistnevnte spesielt med tanke på påkjenninger ved brøyting og høvling om vinteren. Kantstein i kombinasjon med veirekkverk bør unngås. Dersom det må settes kantstein, skal denne være av ikke-avvisende type.

2.8.1.2 Granittkantstein

Retningsgivende for fordeling mellom rød, bred granitt kantstein (platekantstein) og smal, grå granitt kantstein er vist «Kantsteinsplan» fra Drammen. Se bilag. Planen viser hvilke gater som skal ha rød, bred granitt kantstein (tilsvarende farge som Røykengranitt). Denne steinen skal ha en avrundet kant, mens den smale, grå skal ha faset kant når den benyttes mot veibanen. Planen er vedlagt i Del 6 - Tegningsbilag. Krav til mineralkvalitet se kapittel 2.7.5.3.

Ny kantstein settes med åpen fuge (2-4 mm) for å unngå avskallingsskader. Ved gjenbruk skal det foretas sortering, slik at tilstøtende stein ikke får påfallende avvik i farge og bredde. Ved tydelige hjørneskader kappes/hogges hele enden av steinen. Vanligvis benyttes ikke stein som er kortere enn 0,8m etter kapp. I en og samme strekning (fra kvartal til kvartal) skal det ikke være blanding av ny og gjenbrukt stein. Hogd stein settes knas. Restfuger over 10 mm spekkes med betong B30. Korte steiner søkes fordelt jevnt blant lengre. Stein med skader som ikke kan fjernes ved kapping, skal ikke benyttes som kantstein i gate. Granittkantstein skal være» uten» synlige xenolitter.

Figurene 2.8.1.2 til 2.8.1.4 viser aktuelle typer granittkantstein. Alle disse steinene settes i jordfuktig betong B30. Fugebredden skal være 2 – 4 mm. Fugen skal ikke fylles.

Alle steiners overflater (også de som ikke blir synlige) skal være finhugget, grad 2.

Figur 2.8.1.2 viser den såkalte "Barcelonastein", som brukes på utvalgte steder der det skal være nedsenket med kantsteinsvis 2-4 cm. Hjørner mot kjørebanen skal være avrundet.

Figuren viser bred, rød granitt med .
Figur 2.24 - Bred, rød granitt med .
   Figuren viser «Barcelonakantstein» avrundet kant.
Figur 2.25 - «Barcelonakantstein» avrundet kant.
Figuren viser smal avvisende kantstein med fas.
Figur 2.26 - Smal avvisende kantstein med fas.
Figuren viser smal ikke-avvisende kantstein.
Figur 2.27 - Smal ikke-avvisende kantstein.
Figuren viser eksempel på delestein mellom sykkelfelt og fortau/gangsone.
Figur 2.28 - Eksempel på delestein mellom sykkelfelt og fortau/gangsone.

2.8.1.3 Kantstein ved gangfelt/avkjørsler

Gangfelt i Drammen skal være ytterst i kurven, ca 30 cm innenfor gjennomgående kjørebanekant.

Bilene skal da stoppe foran gangfeltet - ikke på dette. I sentrum vil det være noe avhengig av bygningsmessig plassering.

Gangfelt skal merkes 30cm (=kantsteinsbredde for bred rød) innenfor forlengelsen av fortauskant.

Normal kantsteinsvis skal være 13 cm.

Ved gangfelt/tilrettelagt fotgjengerkryssing skal kantsteinsvisning være 2 cm

Ved avkjørsler og tilsvarende skal kantsteinsvisning være 4 cm.

Kantsteinen skal senkes ned fra 13 til 2 cm over en lengde på 80-100cm, med én stein i ett stykke. Nedsenksteinen skal skråhogges i den høye enden (13 cm kantsteinsvis), slik at det blir normal fuge også her.

Nedsenkingen av kantsteinen spleises ut i fortauets bredde. Bakkant fortau skal følge en jevn linje. Se kapittel 2.4.3 Gang-sykkelvei, fortau.

Linjeføringen for gangfelt skal følge linjeføring i gaten som utstyres med gangfelt. Det vil si at stolpene i gangfeltet skal være parallelle med gateløpet som gangfeltet ligger i.

I kvartalstrukturen skal gangfeltene følge de naturlige ganglinjene i forlengelsen av fortauene. Dette innebærer at kantsteinen skal være nedsenket gjennom hele kurven (typisk radius 5 m).

2.8.1.4 Betongkantstei

Betongkantstein skal ikke brukes i Drammen. Betongkantstein kan imidlertid, etter spesiell vurdering av Drammen kommune, være aktuelt ved midlertidige tiltak og der tiltaket grenser inntil annen betongkantstein.

2.8.2 Miljøtiltak og serviceanlegg

Dette kapitlet omfatter tiltak som skal sikre at man i Drammen får en enhetlig utforming på gatemøblement, lehus, sykkelstativ, o.l.

Gatemøbler (benker, bord, mv.): Type “Oslobenken” skal være normgivende. I spesielle tilfeller kan andre typer vurderes dersom spesielle miljøer skal ivaretas.

Avfallsbeholdere: Type tilsvarende “Urban” skal benyttes i nye anlegg, og skal være normgivende ved gradvis utskifting av eksisterende beholdere.

Lehus på bussholdeplasser: Lehusets oppgave er å beskytte reisende mot regn, snø og vind. Det skal være rent og lyst, ha sittemulighet evt. lenestøtte, og gi god sikt mot ankommende buss. Lehusene skal ha en størrelse og utforming som er tilpasset det antall reisende som forventes tilstede samtidig. Lehusene skal ha et enhetlig utseende innenfor samme by- og trafikkområde. Alle lehus skal ha konstruksjon og materialbruk som er praktisk og økonomisk å holde i orden. Forøvrig vises det til holdeplassmal utarbeidet av Statens Vegvesen Buskerud m. fl.

Sykkelparkeringsstativ: Stativene skal bestå av kraftige bøyler, godt forankret i grunnen. Stativene skal også gi god støtte til sykkel og gi mulighet for å koble lås i ulike høyder.

Farge: Alle ovennevnte konstruksjoner skal ha mørk grønn farge RAL 6012 i områder vist som "grønt område" i gatebruksplanen, kfr. kapittel 7. Ellers brukes grått (galvanisert) RAL7042, RAL9023 eller en grå standardfarge som ligger tett opp mot dette.

2.8.3 Gjerder

Gjerder skal plasseres minimum 1,5 meter utenfor regulert veikant. Gjerde/mur høyere enn 1.5 meter er søknadspliktig (som ”byggverk eller annen innretning”) og krever dispensasjon fra veglovas byggegrensebestemmelser. Uansett søknadsplikt eller dispensasjonskrav, skal siktkrav overholdes og konstruksjonen dimensjoneres for å tåle vinterdrift.

2.8.4 Skilting og oppmerking

Drammen kommunens «Veileder til utarbeidelse av skilt- og oppmerkingsplaner» skal legges til grunn for skiltplaner som krever kommunalt vedtak.

Plassering av skilt:

Skiltstolper bør stå på samme linje som gatelys. Se også pkt. 3.3.2 for plassering av gatelys.

Figuren viser skilt/skiltstolper ved fortauskant.
Figur 2.30 - Skilt/skiltstolper ved fortauskant.
Figuren viser høyde på skilt/skiltstolper.
Figur 2.29 - Skilt/skiltstolper.

2.8.4.1 Oppsettingsutstyr

På oppsettingsutstyr skal fargen grønn (RAL 6012) benyttes. Ref. kap. 3.3.3.1. Ellers brukes grått (galvanisert). Grått (galvanisert) RAL7042, RAL9023 eller en grå standardfarge som ligger tett opp mot dette kan brukes.

Figuren viser størrelser i sentrumsområder (US). Oppsettingsutstyr (skilt i bøyle).
Figur 2.31 - Størrelser i sentrumsområder (US). Oppsettingsutstyr (skilt i bøyle).
Figuren viser oppsettingsutstyr – eksempler på skilt i bøyle.
Figur 2.32 - Oppsettingsutstyr – eksempler på skilt i bøyle.

2.8.4.2 Område for bruk av Bygrønn (RAL 6012)

Område for bruk av RAL 6012 skal følge avgrensning for bred granittstein som vist i 2.7.2.

2.8.4.3 Skiltfolie

For faste trafikkskilt skal folieklasse 1 benyttes på parkeringsregulerende skilt. Folieklasse 3 skal brukes på andre skilt. Trafikkskilt montert på samme stolpe og som gjelder for samme kjøreretning skal ha samme folieklasse. Det er den mest høyklassige folien i skiltmontasjen som skal benyttes.

Figuren viser eksempel på  skiltfolie for klasse 3.
Figur 2.33 - Skiltfolie, klasse 3