3.2 Etablering av veibelysning

Publisert: 16.12.2022 11:55:27 Sist endret: 16.12.2022 12:19:45

Snarvei

3.2.1 Behovsvurdering

Det er Drammen kommune som avgjør hvilke områder som skal belyses, men som hovedregel skal alle offentlige og private veier som er åpne for allmenn ferdsel ha veibelysning. Ny belysning av alleer med trær skal godkjennes av Drammen kommune. Stier og turveier er ikke definert som vei.

Ved planlegging og prosjektering av veianlegg som eget anlegg eller som en del av et boligfelt, påligger det utbygger å avklare etablering av belysning med kommunen. Slik belysning skal være en del av veianlegget som er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven.

3.2.1.1 Kommunale veier

Kommunal utendørsbelysning er definert som belysning av veier, gater, torg, aktivitetsflater, plasser, parker, gang- og sykkelveier, åpne for alminnelig ferdsel, anlagt eller overtatt av kommunen. Belysning som etter avtale tilkoples det offentlige vei- og gatelysnettet overtas av kommunen. Kommunen har deretter ansvar for drift og vedlikehold.

3.2.1.2 Private veier

På private veier skal belysningen være privat. Av hensyn til estetikk og kvalitet bør slik belysning likevel tilfredsstille krav i veilysnormen. Drammen kommune eier og drifter veilys på private veier, som tidligere har vært kommunale.

Driftansvaret er midlertidig og driftsansvar og eierskap skal overføres til oppsitterne av veien. Regelverket som gjelder er slått fast i bystyrevedtak 15.12.2015 sak 171/15 ”Drammen kommune drifter anlegget frem til anlegget må rehabiliteres eller gaten rehabiliteres og luftnett legges i bakken. Da er det opp til oppsitterne om de vil etablere nytt veilys.”

3.2.2 Projekteringsplan for belysning

Ved prosjektering av vei- og gatebelysning skal det utarbeides en plan basert på veigeometri og veitype, denne veilysnormen, samt gjeldende forskrifter. Detaljprosjekteringen skal være godkjent av Drammen kommune. Fravik fra nevnte prosjekteringskrav godkjennes normalt ikke.

Planen skal minimum inneholde:

 • Samlet vurdering av tekniske krav
 • Vurdering av estetikk og funksjonalitet ved linjeføring, lysfordeling, masteplassering og armaturer
 • Utførte lysberegninger i henhold til NS-EN 13201-3 'Vegbelysning — Del 3: Beregning av ytelse.
 • Vurdering av aktuell nettstruktur med styringssystem.
 • Tilpasning av planlagt anlegg til tilstøtende anlegg.

Planen skal presenteres på følgende nivå:

Situasjonsplan i M=1:1000 eller 1:500 og utomhusplan i M=1:200, hvor master, grøfter og annen veilysrelatert infrastruktur er inntegnet. I tillegg skal det fremlegges et enlinjeskjema som viser hvordan anlegget rent elektrisk er foreslått bygget, samt hvordan det eventuelt er tenkt innkoblet i bestående belysningsanlegg.

3.2.3 Finansiering

Veibelysning utgjør en del av veianlegget, og skal finansieres på lik linje med veianlegget for øvrig. I kostnader for veibelysningen inngår også planlegging og dokumentasjon av anleggene.

Nødvendig offentlig veibelysning er normalt utbyggers ansvar. Med offentlig veibelysning menes all belysning av areal regulert til offentlig vei, gangs- og sykkelvei, parker, plasser, torg, aktivitetsflater og turveier. Utbyggeren bærer normalt kostnadene ved etablering av veibelysning, både på permanent basis og i forbindelse med provisorisk omlegging i anleggsperioden, samt nødvendige omlegging/utbedring av eksisterende veilys.

Utbyggeren skal kontakte Drammen kommune i forkant av frakoblinger og tilkoblinger til strømnettet. Alle frakoblinger og tilkoblinger av veilyset til strømnettet skal utføres med Drammen kommunes representant til stede.

Utbyggeren står ansvarlig for anleggsområdet inntil veilyset er ferdigbygget og er overtatt av Drammen kommune. Når et utbyggingsprosjekt initierer oppgradering av nettstasjon, skal samtidig veilysskapet flyttes ut av nettstasjonen (krav fra nettselskap). Omfanget av omlegginger/utbedringer/ nyetableringer avklares med Drammen kommune og konkretiseres i en avtale mellom utbygger og Drammen kommune. Planlegging, utforming, godkjenning, overtakelse og dokumentasjon skal skje i henhold til retningslinjene som nevnt i denne gatenormen og inngått avtale.

3.2.3.1 Demontering av bestående veibelysning

Ved ombygging av bestående anlegg, eller der bestående anlegg på annen måte blir berørt av utbyggingen, tilligger det utbygger å fremlegge planer, samt bekoste demontering av disse anleggene. Demontert og utrangert utstyr skal, for utbyggers regning, transporteres til godkjent avfallsdeponi. Demontert utstyr som vurderes av Drammen kommune å være av verdi, levers til Drammen kommunes lager på Muusøya. Det må gjøres avtale med lageret på Muusøya i forkant av innleveringer. Master, fundamenter og armaturer demonteres og leveres hver for seg. Armaturer skal lagres innendørs.

Det er kun forhåndsgodkjente elektroentreprenører som tillates å arbeide på Drammen kommunes eksisterende veilysanlegg. Hvis et ikke forhåndsgodkjent firma utfører arbeid på anlegget, vil kommunen belaste firmaet for eventuell feilretting.

3.2.3.2 Midlertidig fjerning av veibelysning

Det kan i enkelte sammenhenger være behov for midlertidig fjerning av veibelysningen. I slike tilfeller må det søkes om tillatelse til dette hos Drammen kommune, og dersom Drammen kommune anser det nødvendig må midlertidig belysning etableres. Ansvarlig søker må i så fall dekke alle kostnader, både i forhold til demontering, midlertidig løsning og ny løsning. Omkringliggende veibelysning tillates normalt ikke utkoblet. Dersom omkringliggende veibelysning som en følge av ovenstående blir satt ut av drift, forbeholder Drammen kommune seg retten til selv å foreta feilretting, også utenfor ordinær arbeidstid. Kostnader for dette vil belastes ansvarlig søker. Gammelt utstyr godtas normalt ikke montert opp igjen, og Drammen kommune vil i så fall beskrive hva slags utstyr som kreves satt opp. Søknadsskjema for slikt arbeid finnes i vedlegg 1.

Drammen kommune ønsker å legge til rette for at alle elektroentreprenører skal kunne utføre nyanlegg, men kun forhåndsgodkjente elektroentreprenører tillates å arbeide på eksisterende veilysanlegg. Forhåndsgodkjent elektroentreprenør skal bistå ved tilkobling av nyanlegg til eksisterende nett. Dersom et ikke forhåndsgodkjent firma utfører arbeid på anlegget, vil kommunen belaste firmaet for eventuell feilretting.

3.2.4 Innmåling og kvalitetssikring

Kabelplan sendes kommunen før arbeidene igangsettes.

Utbygger skal sørge for innmåling, samt oppdatere tegninger og dokumentasjonen "som bygget". Innmåling skal skje på åpen grøft, ved hjelp av GPS, og alle data skal leveres i SOSI format. Koordinatsystemet som benyttes er Euref 89 sone 32. Kablene skal registreres kontinuerlig, slik at innmåling kan registreres som heltrukne linjer. Det skal leveres en PDF basert fra innmålingene som skal fungere som kontroll for Drammen kommune. Denne kan kun godkjennes av Overingeniør Elektro.

Koding ved måling av linjer

Linjeobjekt SOSI kode
Luftledning trasé veilys 8011
Luftledning trasé blank tenntråd 8101
Kabel trasé veilys 8001
Signalkabel trasé veilys 8101
Rør, senter 8004

Koding ved måling av punkter

Objekt Merknad SOSI kode
Ende rør Senter 8321
Inntak   8352
Kryssing   8353
Kum   8721
Tamp Signalkabel veilys 8312
Tamp Kabel veilys 8312
Kveil Signalkabel veilys 8333
Kveil Kabel Veilys 8334
Tremast / stålmast veilys Mast senter 8511
Muffe Signalkabel veilys 8312
Muffe Kabel veilys 8312
Tennskap veilys Fordelingsskap 8163

3.2.5 Dokumentasjon

Før kommunen overtar driftsansvar for veilysanlegget skal anlegget dokumenteres. I tillegg til stedbundet informasjon (punkt 3.2.4), Skal det leveres følgende.

 • Tegninger som bygget
 • Relevante datablader over utstyr benyttet i anlegget
 • FDV-dokumentasjon. (f.eks. vedlikeholds instruks, beskrivelse av anlegget og liste over leverandører)
 • Måleskjema over relevante elektrotekniske målinger som isolasjonsmåling, kortslutningsverdier, JFB test med mS og mA, strømtrekk for hver fase og kurs, spenningsnivå i siste punkt
 • Sluttdokumentasjon (sluttkontroll, risikovurderinger, samsvarserklæringer, redigerbar kursfortegnelse og kart over hvor kursene går)
 • Lysberegninger
 • Enlinjeskjema/tavleskjema

Ved montering av nytt tennpunkt skal det i skapet ligge kursfortegnelse, kursoversikt, tavleskjema i laminert utførelse. Ved ombygging av eks tennpunkt skal kursfortegnelse oppdateres for hele fordelingen.

Dokumentasjon med kabelkart i pdf format og FDV-håndbok skal overleveres senest 14 virkedager før overtagelsesforretningen, og da i to eksemplarer, både som elektronisk dokument og som A4-format i stive permer. Drammen kommune Samferdsel, vei og park vil ikke overta eierskap og drift av nye eller vesentlig ombygde anlegg før ovennevnte er utført.

Egenskapsdata for veilysanlegg

Tennpunkt Armatur Lampe Mast Arm
Adresse Adresse Lampetype Adresse Type
Tennpunktnummer Tennpunktnummer Lampeeffekt Materiale Materiell
Dato for spennigsetting Kursnummer Fabrikant Mastetype Lengde
Fabrikasjonsår Armaturfabrikant Sokkeltype Lyspunkthøyde Diameter
Tennprinsipp Armaturtype Fargetemp. Sikring i mast Innfestingsmåte
Styrt fra Antall i mast El nummer Tilkoblingsklemme Vinkel
Antall kurser Belysningsfunksjon   Toppdiameter Overflatebehandling
Driftsspenning Skjermtype   Bunndiameter  
Jordfeilvarsler Forkoblingsutstyr   Overflatebehandling  
Overspenningsvern Demping og - type   Fundamenteringsmåte  
Målernummer El nummer   Fundamentmaterial  
      Avskjæringsledd/deformasjon