Drift- og vedlikeholdsplan (FDV)

I nye kunstprosjekter skal kunstner sørge for at det utarbeides en drifts- og vedlikeholdsplan for kunsten- Denne skal inneholde en beskrivelse av hvilke materialer som er brukt ved produksjon og utførelse av kunstverket, eventuelle underleverandører, og gi opplysninger av betydning for fremtidig drift og vedlikehold. Drifts- og vedlikeholdsplan skal fremlegges for kunstutvalget før endelig godkjenning av kunstverket og før overtakelse finner sted. Konsekvensvurderingen skal gjøres før valg av kunsten.

Alle relevante opplysninger og FDV skal legges inn i kunstregisteret.

For interne: Eierskap og ansvar for vedlikehold er beskrevet i Dokument «Håndbok forvaltning av kunst i kommunens eie», ID 10295 - EQS.