Sitteskulptur i Doktorparken i Svelvik.

Kunstutvalg

4.1. Innkjøpskomite

Alle kunstprosjekt med en budsjettsum under kr. 200 000 gjennomføres av avdeling Kunst og kulturarv (P09) uten kunstutvalg. I hvert prosjekt vurderes behov for innkjøpskomite bestående av relevant representant for brukergruppe og Buskerud kunstsenter.

4.2 Kunstutvalg

I kunstprosjekter med en budsjettsum over kr. 200 000 nedsettes et kunstutvalg som består av:

Fra Drammen kommune:

 • En brukerrepresentant (fra virksomhetens ledelse*)
 • En representant fra byggherre
 • Kunstfaglig rådgiver fra avdeling Kunst og kulturarv (P09)

Eksterne deltakere:

 • Prosjektets arkitekt/landskapsarkitekt
 • Buskerud kunstsenter

Kunstutvalgets medlemmer skal ivareta sin rolle, og representere på vegne av sitt fagområde eller på vegne av brukergruppe inn i utvalget. I tillegg til å ivareta roller, skal kunstutvalget ha kunstfaglig kompetanse enten fra administrativ enhet eller fra ekstern konsulent. Sammen skal kunstutvalget koordinere kunstprosjektet med bygge- eller utviklingsprosjektet og virksomhetens øvrige drift, og holde hverandre gjensidig orientert underveis. Kunstutvalget ledes av kunstfaglig rådgiver fra avdeling Kunst og kulturarv (P09), eventuelt av ekstern kunstkonsulent etter avtale.

Representantenes deltakelse i kunstutvalget dekkes ikke av kunstbudsjettet, med unntak av eventuell bruk av eksterne konsulenter.

4.3 Kunstkonsulent

I prosjekter med et kunstbudsjett større enn kr. 800 000 skal det benyttes ekstern kunstkonsulent. I mindre prosjekter er det avdeling Kunst og kulturarv (P09) som, i samråd med byggherre, avgjør om, det skal benyttes ekstern kunstkonsulent**.

Kunstkonsulenten er en person med kunstfaglig kompetanse på masternivå, primært en profesjonell utøvende kunstner med prosjektlederfaring. Ved spesielt store prosjekter kan det utnevnes 2 kunstkonsulenter.

Det er avdeling Kunst og kulturarv (P09) som, i samråd med byggherre, rekrutterer kunstkonsulent. Rekrutteringen skal skje gjennom åpne utlysninger, og publiseres i oppdragsportalen til KORO og i Billedkunst***. Buskerud kunstsenter bistår avdeling Kunst og kulturarv i oppnevnelse av kunstkonsulent. I oppnevningen skal det tas hensyn til mangfold i bred forstand, for å sørge for kompetanseheving for det visuelle kunstfeltet i Drammen og rekruttering av nye stemmer. Det skal, så langt det er mulig, ikke benyttes samme kunstkonsulent til flere kunstprosjekter i en periode på 2 år****.

Kunstkonsulenten har særlig ansvar for følgende:

 • Bidra med den kunstfaglige kompetansen i prosjektet, og bistå oppdragsgiver i arbeidet med å gjennomføre kunstprosjektet.
 • Utarbeide en kunstplan i samråd med kunstutvalget. Når kunstplanen er godkjent av kunstutvalget, har kunstkonsulenten ansvar for den faglige og praktiske gjennomføringen av kunstprosjektet.
 • Sørge for at alle praktiske og tekniske oppgaver i kunstprosjektet defineres og løses. Arbeidet skal gjennomføres etter gitte forutsetninger og føringer, som budsjett og retningslinjer, og skal koordineres med bygge- eller utviklingsprosjektet.
 • Følge opp kunstners arbeid frem til ferdigstilling, levering og godkjenning.
 • Innkalle til møter i kunstutvalget, samt føre referat og sørge for at nødvendige dokumenter er tilgjengelige for kunstutvalget.
 • Administrere og tilrettelegge for prekvalifiseringer, konkurranser, utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre eventuelle innkjøp av kunst i samråd med kunstutvalget.
 • Bidra til god kommunikasjon med alle involverte og for å sikre fremdrift i prosjektet.
 • Ha løpende kontakt med og oppfølging av engasjerte kunstnere under prosessen, og holde kunstutvalget og kunstneren nødvendig informert om forhold som gjelder prosjektet.
 • Sørge for å avholde overtakelsesforretning med ferdigstilt prosjekt innen gitte tidsfrister.

Kunstkonsulenten inngår kontrakt med byggherre, og honoreres etter Statens honorarsatser for kunstkonsulenter*****, innenfor et kontraktfestet budsjett som står i forhold til kunstprosjektets størrelse og omfang. Kunstkonsulenten utfører en tjeneste som er omfattet av https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58 Dersom det oppstår uforutsette situasjoner som gjør at kunstprosjektet kanselleres eller utsettes, skal kunstkonsulenten honoreres for medgått arbeid og kontrakten oppheves.

*For eksempel rektor på en skole eller virksomhetsleder på et helse- og aktivitetssenter.

**I mindre prosjekter vil situasjonen rundt kunstprosjektets kompleksitet og tilgjengelig kunstfaglig spisskompetanse internt ha betydning for om det skal benyttes ekstern kunstkonsulent.

***Billedkunst utgis av Norske Billedkunstnere (NBK) og er et kunstfaglig tidsskrift.

****Fra ferdigstilt kunstprosjekt til søknadsfrist for nytt kunstprosjekt i Drammen kommune.

*****Honorarsatsen justeres etter KOROs honorarsatser for kunstkonsulenter.