Sitteskulptur i Doktorparken i Svelvik.
Kilde. 2020. Kristin Wexelsen Goksøyr.

Kunstutvalg

4.1. Innkjøpskomite

Alle kunstprosjekt med en budsjettsum under kr. 200 000 gjennomføres av avdeling kunst og kulturarv i Drammen kommune uten kunstutvalg. I hvert prosjekt vurderes behov for innkjøpskomite bestående av relevant representant for brukergruppe og Buskerud kunstsenter.

4.2 Kunstutvalg

I kunstprosjekter med en budsjettsum over kr. 200 000 nedsettes et kunstutvalg som består av:

Fra Drammen kommune:

 • En brukerrepresentant (fra virksomhetens ledelse, for eksempel rektor på en skole eller virksomhetsleder på et helse- og aktivitetssenter).
 • En representant fra byggherre
 • Kunstfaglig rådgiver fra avdeling Kunst og kulturarv

Eksterne deltakere:

 • Prosjektets arkitekt/landskapsarkitekt
 • Buskerud kunstsenter

Kunstutvalgets medlemmer skal ivareta sin rolle, og representere på vegne av sitt fagområde eller på vegne av brukergruppe inn i utvalget. I tillegg til å ivareta roller, skal kunstutvalget ha kunstfaglig kompetanse enten fra administrativ enhet eller fra ekstern konsulent. Sammen skal kunstutvalget koordinere kunstprosjektet med bygge- eller utviklingsprosjektet og virksomhetens øvrige drift, og holde hverandre gjensidig orientert underveis. Kunstutvalget ledes av kunstfaglig rådgiver fra avdeling kunst og kulturarv, eventuelt av ekstern kunstkonsulent etter avtale.

Representantenes deltakelse i kunstutvalget dekkes ikke av kunstbudsjettet, med unntak av eventuell bruk av eksterne konsulenter.

4.3 Kunstkonsulent

I prosjekter med et kunstbudsjett større enn kr. 800 000 skal det benyttes ekstern kunstkonsulent. I mindre prosjekter er det avdeling Kunst og kulturarv som, i samråd med byggherre, avgjør om det skal benyttes ekstern kunstkonsulent*.

Kunstkonsulenten er en person med kunstfaglig kompetanse på masternivå, primært en profesjonell utøvende kunstner med prosjektlederfaring. Ved spesielt store prosjekter kan det utnevnes 2 kunstkonsulenter.

Det er avdeling kunst og kulturarv som, i samråd med byggherre, rekrutterer kunstkonsulent. Rekrutteringen skal skje gjennom åpne utlysninger, og publiseres i oppdragsportalen til KORO og i Billedkunst. Buskerud kunstsenter bistår avdeling Kunst og kulturarv i oppnevnelse av kunstkonsulent. I oppnevningen skal det tas hensyn til mangfold i bred forstand, for å sørge for kompetanseheving for det visuelle kunstfeltet i Drammen og rekruttering av nye stemmer. Det skal, så langt det er mulig, ikke benyttes samme kunstkonsulent til flere kunstprosjekter i en periode på 2 år.

Kunstkonsulenten har særlig ansvar for følgende:

 • Bidra med den kunstfaglige kompetansen i prosjektet, og bistå oppdragsgiver i arbeidet med å gjennomføre kunstprosjektet.
 • Utarbeide en kunstplan i samråd med kunstutvalget. Når kunstplanen er godkjent av kunstutvalget, har kunstkonsulenten ansvar for den faglige og praktiske gjennomføringen av kunstprosjektet.
 • Sørge for at alle praktiske og tekniske oppgaver i kunstprosjektet defineres og løses. Arbeidet skal gjennomføres etter gitte forutsetninger og føringer, som budsjett og retningslinjer, og skal koordineres med bygge- eller utviklingsprosjektet.
 • Følge opp kunstners arbeid frem til ferdigstilling, levering og godkjenning.
 • Innkalle til møter i kunstutvalget, samt føre referat og sørge for at nødvendige dokumenter er tilgjengelige for kunstutvalget.
 • Administrere og tilrettelegge for prekvalifiseringer, konkurranser, utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre eventuelle innkjøp av kunst i samråd med kunstutvalget.
 • Bidra til god kommunikasjon med alle involverte og for å sikre fremdrift i prosjektet.
 • Ha løpende kontakt med og oppfølging av engasjerte kunstnere under prosessen, og holde kunstutvalget og kunstneren nødvendig informert om forhold som gjelder prosjektet.
 • Sørge for å avholde overtakelsesforretning med ferdigstilt prosjekt innen gitte tidsfrister.

Kunstkonsulenten inngår kontrakt med byggherre, og honoreres etter Statens honorarsatser for kunstkonsulenter, innenfor et kontraktfestet budsjett som står i forhold til kunstprosjektets størrelse og omfang. Kunstkonsulenten utfører en tjeneste som er omfattet av https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58 Dersom det oppstår uforutsette situasjoner som gjør at kunstprosjektet kanselleres eller utsettes, skal kunstkonsulenten honoreres for medgått arbeid og kontrakten oppheves.

*I mindre prosjekter vil situasjonen rundt kunstprosjektets kompleksitet og tilgjengelig kunstfaglig spisskompetanse internt ha betydning for om det skal benyttes ekstern kunstkonsulent.

Kunst: Kilde. 2020. Kristin Wexelsen Goksøyr.