Bilde av en metallkule. Skulpturen Elveharpen.

Virkeområde

Retningslinjene for Drammen kommunes kunstordning gjelder for alle kommunale
virksomheter i Drammen, og omfatter alle investeringer i nye kunstprosjekter (kunst i offentlig rom) eller innkjøp av ferdigprodusert kunst. Alle innkjøp skal gjøres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

2.1 Nye kunstprosjekter – kunst i offentlig rom

Samtidig som det fastsettes kostnadsramme for kommunale bygge- eller utviklingsprosjekter skal 1 % eks. mva. avsettes til nye kunstprosjekter. Ved særskilt representativitet bør høyere prosentsats vurderes. Dette må da innarbeides i budsjettet for prosjektet før prosjektet legges inn i Handlings- og økonomiplanen. Det kan i tillegg søkes som tilleggsmidler fra for eksempel KORO (Statens organ for Kunst i offentlige rom) eller andre tilskuddsordninger, i tilfeller der det kan være aktuelt. 

Den avsatte summen innbefatter alle utgifter til innkjøpet eller kunstprosjektet, inkl.
kunstnerhonorar, produksjonskostnader, konsulentbistand, konkurransehonorar, tilpassinger og montering, frakt, forsikringer, dokumentasjon, formidling, skilting, 5 % kunstavgift og andre direkte kostnader i kunstprosjektet. Kunstbudsjettets størrelse (investering) har betydning for hvordan kunstprosjektet organiseres (drift), for best ressursutnyttelse:

Retningslinjene gjelder for alle nye kunstinvesteringer i Drammen kommune, og kommer til anvendelse i vedtak om investering i kommunale nybygg, tilbygg, ombygginger og rehabilitering. Avsetning til kunst av midler fra prosjektkostnad til investering i kommunale nybygg, tilbygg, ombygginger og rehabilitering har et makstak på 3 millioner kroner per prosjekt.

For at et byggeprosjekt skal komme i betraktning i kunstordningen må prosjektet ha en nedre kostnadsramme på 20 millioner kroner.

Retningslinjene gjelder i tillegg for prosjekter i by, park- og uterom. For disse prosjektene gjelder det ikke noe nedre kostnadsramme.

Dersom kommunen gjennomfører kunstprosjekter i samarbeid med andre kommuner eller fylkeskommuner hvor begge er å anse som oppdragsgiver eller part, og hvor samarbeidspart har egne retningslinjer, skrives en samarbeidsavtale som ivaretar begge parters retningslinjer.

2.2 Innkjøp av kunst og kunstgaver

Retningslinjene gjelder også for alle innkjøp av kunst eller kunstgaver som ikke er omfattet av avsetning i kommunale byggeprosjekt.