Bilde av kunstverk på Wildenveys plass i Mjøndalen. Glass med trykk.

Omfang og vilkår

Når kostnader til nye prosjekter, som inngår i Retningslinjer for Drammen kommunes kunstordning, innarbeides i Handlings- og økonomiplanen innarbeides også kostnadene til kunstordningen.

Det kan i tillegg søkes som tilleggsmidler fra for eksempel KORO (Statens organ for Kunst i offentlige rom) eller andre tilskuddsordninger, i tilfeller det kan være aktuelt.

Den avsatte summen innbefatter alle utgifter til innkjøpet eller kunstprosjektet, inkl. kunstnerhonorar, produksjonskostnader, konsulentbistand, konkurransehonorar, tilpassinger og montering, frakt, forsikringer, dokumentasjon, formidling, skilting, 5 % kunstavgift og andre direkte kostnader i kunstprosjektet. Kunstbudsjettets størrelse har betydning for hvordan kunstprosjektet organiseres, for best ressursutnyttelse:

  • Prosjekter eller innkjøp hvor kunstbudsjettet er under kr. 200 000, gjennomføres av avdeling Kunst og kulturarv (P09) uten kunstutvalg. Det vurderes fortløpende behov for innkjøpskomite, som evt. skal bestå av relevant representant for brukergruppe og Buskerud kunstsenter*
  • I prosjekter hvor kunstbudsjettet er over kr. 200 000, skal det nedsettes et kunstutvalg
  • I prosjekter hvor kunstbudsjettet er over kr. 500 000, skal det gjennomføres konkurranse
  • I prosjekter hvor kunstbudsjettet er over kr. 800 000, skal det benyttes ekstern kunstkonsulent**. Bruk av kunstkonsulent kan vurderes også i mindre prosjekter.

Avdeling Kunst og kulturarv (P09)*** har den kunstfaglige prosjektledelsen for alle nye kunstprosjekter og innkjøp, og er prosjektkoordinator for kunstprosjektene i samarbeid med byggherre****. I alle nye kunstprosjekter koblet til avsetning i bygge- eller utviklingsprosjekt, har byggherre ansvar for prosjektgjennomføringen, herunder budsjett og utbetalinger, og inngår alle formelle og bindende avtaler med kunstnere og andre samarbeidspartnere, blant annet kontraktsinngåelse, utbetalinger etc. i samarbeid med prosjektkoordinator.

Ved andre ordinære innkjøp skal avdeling Kunst og kulturarv (P09) gjennomføre og tilrettelegge innkjøpet.

Alle innkjøp, uansett budsjettstørrelse, skal utføres og håndteres med kunstfaglig kompetanse*****.

For interne: Ferdige kunstverk- og kunstprosjekter registreres som en del av Drammen kommunes kunstsamling og forvaltes etter Dokument «Håndbok forvaltning av kunst i kommunens eie», ID 10295 - EQS.

*Buskerud kunstsenter er en kunstnerstyrt institusjon og et regionalt kompetansested for kunst i offentlig rom.

**Avdeling Kunst og kulturarv (P09) avgjør om det skal benyttes ekstern kunstkonsulent også i mindre oppdrag. Terskelverdien er satt for å sikre profesjonell kunstfaglig prosjektledelse, og at midlene i mindre prosjekter i hovedsak går til innkjøp og produksjon av ny kunst, så lenge det kan sikres kunstfaglig kompetent prosjektledelse i administrasjonen.

***Avdeling Kunst og kulturarv (P09) har kunstfaglig kompetanse og kunnskap om Drammen kommunes kunstsamling

****Byggherre representeres av den aktuelle prosjektleder for bygge- eller utviklingsprosjektet i Drammen kommune.

*****Dokumentert kunstfaglig kompetanse på masternivå.