Skulptur med to blå ringer. Sit in sight.

Retningslinjer for Drammen kommunes kunstordning

Drammen kommunes kunstordning skal bidra til at profesjonell kunst preger og forbedre kommunenes offentlige bygg og uterom til glede for et allment publikum, og stimulere til økt interesse for kunst som beriker, engasjerer, skaper refleksjon og bidrar til nye arenaer for kunstopplevelser.

Kunst i offentlig rom gir tilgang til kunst utenfor kunstinstitusjonene, og er plassert i bygninger og offentlige by- og uterom hvor folk ferdes. Dette sikrer at et allment publikum, uavhengig av sosial- og kulturell bakgrunn, har lik tilgang til kunst av høy kvalitet. Som en del kommuneplanens* måloppnåelse skal kunst i offentlig rom bidra til å realisere Drammen kommunes visjon om å være et godt sted å leve. Kunst i offentlig rom er definert som et satsningsområde i kommunens Temaplan for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet 2022-20302**.

Kunstordningen skal bidra til profesjonalisering og kompetanse på det visuelle kunstfeltet,som gjennom kunstnerisk praksis styrker de fysiske og visuelle kvalitetene i by- og stedsutvikling. Forvaltning av Drammen kommunes kunstsamling skal sørge for at alle innkjøp til kunstsamlingen*** er relevante og av høy profesjonell kvalitet.

* Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 

** Temaplan Oppvekst og læringsløp, helse, sosial og omsorg, kultursektorens tjenester for utvikling av kunst- og kulturlivet og tekniske tjenester

*** Drammen kommunes kunstsamling består av alle verk plassert i administrasjons- og formålsbygg, samt by- og uterom i hele kommunen