Tekstilarbeid. Stort, vevd tekstilarbeid i rødnyanser som henger i Drammen rådhus.
Uten tittel (emne: Fantasi). 1985. Kith Mjøen. Henger i Drammen rådhus.

Valg av kunst

All kunst skal være på et høyt profesjonelt nivå og av høy kvalitet, relevant for sin samtid og godt tiltenkt plassering og eventuelt målgruppe.

I nye kunstprosjekter skal det som hovedregel produseres unike, stedstilpassede kunstverk. Med stedtilpasset menes at et tas hensyn til arkitektur og funksjon, visuelle kvaliteter og eventuelt virksomhetens primære brukere. Med unik menes originale kunstverk av høy profesjonell kvalitet, utført av profesjonelle kunstnere og produsert spesielt til dette prosjektet. I enkelte tilfeller kan temporære kunstprosjekt eller innkjøp av eksisterende kunst vurderes, men dette skal i så fall være begrunnet i en kunstplan.

Alle innkjøp og produksjon av nye permanente kunstverk skal kunne vedlikeholdes gjennom ordinære rutiner, eventuelt kompletteres med en vedlikeholdsavtale. Det stilles krav til at kunstneren forholder seg til gjeldende lovverk som universell utforming, brannsikring, byggetekniske forskrifter mm. og at kunstner i nye kunstprosjekter og innhenter profesjonell assistanse der det er påkrevd. Det skal lages en risikovurdering før valget av kunst gjennomføres.

6.1 Klima og miljø

Drammen kommunes kunstordning skal vektlegge miljøhensyn i produksjon, frakt og montering av nye kunstprosjekter for å etterstrebe bærekraftige løsninger. Det stilles krav til kvalitet, materialvalg, utforming og standard som er bærekraftige med tanke på fremtidig vedlikehold. Klimastrategi for Drammen 2030, vedtatt av kommunestyret 28. mars 2023 i sak 33/23.

6.2 Mangfold

Valg av kunstner skal ta hensyn til mangfold og rekruttering av nye stemmer. Videre skal det tas hensyn til eksisterende kunstsamling som helhet, slik at kunstsamlingen representerer både bredde, kvalitet og relevans. Det skal også tas hensyn til annen tilgjengelig kunst i offentlig rom i samme område.

For å oppnå mål om mangfold, vil man som hovedregel ikke benytte samme kunstner i flere oppdrag.

6.3 Prekvalifisering

Alle kunstprosjekter skal som hovedregel utlyses som en nasjonal prekvalifisering for kunstnere (en såkalt open call) for å sikre åpenhet og like muligheter.

I en prekvalifisering melder kunstnerne sin interesse for et utlyst oppdrag, og leverer kun CV og portefølje, ingen forslag eller skisser. Prekvalifiseringer honoreres ikke.

Prekvalifiseringer danner grunnlag for å invitere til konkurranse, direkte oppdrag eller innkjøp av kunst.

6.4 Konkurranser

I prosjekter med et budsjett over kr. 500 000 skal det som hovedregel gjennomføres konkurranser med inviterte kunstnere etter en prekvalifisering. Avvik skal begrunnes i kunstplanen.

Ved konkurranser mottar inviterte kunstnere et konkurransehonorar og skal levere skisser, plassering, budsjett og fremdriftsplan etter konkurransegrunnlagets krav. Det inngås en avtale om honorar og levering mellom inviterte kunstnere og Drammen kommune. 

Kunstutvalget er jury i alle konkurranser.

6.5 Krav til valgt kunstner i nye kunstprosjekter

Valgte kunstner inngår kontrakt med byggherre.

Kunstneren har overordnet ansvar for sitt kunstprosjekt og skal levere i henhold til inngått kontrakt, til avtalt vederlag og leveringsfrist. Dersom det oppstår uforutsette situasjoner som gjør at kunstprosjektet kanselleres eller utsettes, skal kunstneren honoreres for medgått arbeid og kontrakten oppheves.

Kunst: Uten tittel (emne: Fantasi). 1985. Kith Mjøen. Henger i Drammen rådhus.