Forsikring og godkjenning av kunstverk

I nye kunstprosjekter skal kunstneren holde kunstverket fullverdiforsikret fra godkjent skisseforslag og til kunstverket er overtatt av oppdragsgiver, det vil si frem til arbeidet er ferdig, levert, montert og godkjent av kunstutvalget.

Kunsten skal være forsikret med hensyn til brann, skade og tyveri. Forsikringen skal også dekke ansvar for skade kunstneren eller dennes medhjelpere kan påføre tredjemanns person eller ting frem til overtakelse.

Kunstverket godkjennes formelt gjennom en overtakelsesforretning. Etter godkjent overtakelsesforretning oppheves kunstneres plikt til forsikring.

8.1 Overtakelse av kunstverk

Kunstneren skal varsle oppdragsgiver/byggherre ved kunstutvalget senest 14 dager før avtalt leveringsfrist og melde kunstverket ferdig montert og klar til overtakelse.

Senest 14 dager før overtakelsesforretning finner sted, skal kunstneren levere vedlikeholdsplan (FDV), samt eventuelle instruksjoner og oversikt over materialer, teknikker og underleverandører benyttet i produksjon og montering av verket. I tillegg skal det leveres digital fotodokumentasjon av publiseringsverdig kvalitet.

Kunstutvalget vil deretter gjennomføre en besiktigelse av kunstverket hvor det føres protokoll.

Kunstutvalget kan nekte overtakelse dersom det påvises vesentlige mangler. I så fall fastsettes en frist for utbedring. Det endelige oppgjør holdes tilbake til utbedring har funnet sted. Uenigheter skal begrunnes og protokolleres.

Når kunstutvalget på vegne av oppdragsgiver overtar kunsten ved overtakelsesforretning, inntrer følgende virkninger:

  • Ansvaret for kunstverket går over fra kunstneren til oppdragsgiver
  • Kunstnerens plikt til å holde kunsten forsikret opphører
  • Reklamasjonsfrist begynner å løpe
  • Kunstneren har rett til sluttoppgjør
  • Kunstverket inngår i Drammen kommunes kunstsamling

8.2 Reklamasjon

Reklamasjonsfristen begynner å løpe fra og med godkjent og signert overtakelsesprotokoll, som er 2 år ifølge kjøpsloven. For tekniske installasjoner som er ment å vare i minst 10 år, settes reklamasjonsfristen til 5 år.