Temaplanens plass i kommunens plansystem​

Temaplanen er en del av kommunens helhetlige plansystem og vedtas politisk. Det er en målsetting at tidsperspektivet i denne temaplanen henger sammen med kommunens overordnete planer. Vann og avløp planlegges gjerne med en levetid på ca. 100 år. Denne temaplanen har i hovedsak en planperiode fra 2024 til 2040, men der det er mulig eller relevant kan både mål og tiltak ha et enda lenger tidsperspektiv. Mange tiltak er av et omfang og en karakter som krever større langsiktighet, infrastrukturens nå-tilstand tatt i betraktning. ​

​Avgrensninger​

Temaplan vann og avløp omfatter den vann- og avløpsgebyrfinansierte tjenesten. Overvann i den grad det påvirker avløpssystemets kapasitet omfattes av planen. Overvann i et samfunnsperspektiv, som tilrettelegging for flomveier og fordrøyning på overflaten, samt overvann som et kvalitetselement i landskapet og arealbruken omfattes ikke av denne planen, men vil være en nødvendig del av løsningene for å gjennomføre denne planen. ​

Temaplan vann og avløp omfatter vannmiljø i den utstrekning avløpshåndteringen er en kilde til forringet vannkvalitet. Temaplanen er ikke en sektorovergripende plan for kommunens helhetlige vannforvaltning.​

Styrende dokument​

Temaplan vann og avløp skal være det styrende dokumentet for utvikling av vannforsyningen og avløpshåndteringen i Drammen kommune, og omfatter alle som har et oppgaveansvar knyttet til disse tjenestene. Temaplanens målsettinger og tiltak erstatter vann- og avløpsspesifikke tiltak i temaplan for tekniske tjenester og er førende for prioriteringer i underliggende taktiske handlingsplaner, gjennomføring og vedlikehold. Temaplanen konkretiserer kommunens mål og strategier, og ivaretar lovpålagte krav.​

​Denne temaplanen opphever og erstatter i sin helhet tidligere «Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010 – 2020» for Drammen kommune.​

Figur som viser temaplanens plass i kommunens plansystem.