Definisjoner, ord og uttrykk​

Uttrykk og hva det betyr​.

Brukes om den ansvarlige for tilknytningen til kommunalt ledningsnett og som betaler gebyr.​

Brukes om abonnenter som ikke er sårbare (jf. definisjon), men som krever spesiell oppmerksomhet. For eksempel næringsmiddelvirksomhet som bruker drikkevann i, eller i tilknytning til matproduksjon.

Brukes om den samlede prosessen med transport, rensing og utslipp av avløpsvann.

Avløpsledning som fører både spillvann og overvann.

Et transportsystem som samler opp, og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann (jf. forurensningsforskriften).

En samlebetegnelse for sanitært og industrielt avløpsvann og overvann (jf. forurensningsforskriften).

Med direkte utslipp menes klimagassutslipp som fysisk finner sted innenfor et geografisk område. Indirekte utslipp omfatter utslipp forbundet med varer og tjenester som importeres til det geografiske området.

Transportere og fordeler drikkevann til forbruker. Omfatter overføringsnett, høydebasseng, pumpestasjoner, kummer og kommunalt og interkommunalt ledningsnett.

Brukes om ledningsnett i distribusjonssystemet av mindre størrelse (i Drammen hovedsakelig det kommunale ledningsnettet) som mottar drikkevann fra overføringsnett og distribuerer til forbruker.​

Vann som enten ubehandlet eller etter behandling skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål, eller i næringsmiddelforetak der det stilles krav om bruk av drikkevann. Drikkevann omfatter ikke rent vann og rent sjøvann som definert i næringsmiddelhygieneforskriften (jf. drikkevannsforskriften).

Vannforekomst som det hentes råvann fra til å produsere drikkevann.

Kum hvor det er inspeksjonsadgang til en eller flere forskjellige ledninger, f.eks en ledning for vann og en for avløp.​

Betegnelse for hvor stor andel av ledningsnettet som fornyes hvert år.

Vann som tilføres eller trenger inn i avløpsnettet, og som ikke er ønskelig. For eksempel overvann.​

Ledningsnett av en viss størrelse (i Drammen hovedsakelig ≥200mm)  som utgjør «motorveiene» i transportsystemet.

Del av distribusjonssystemet oppbevarer, utjevner og overfører drikkevann ved hjelp av pumping eller gravitasjon. Høydebassenget sikrer jevnt trykk i overføringsledninger og distribusjonsnett (jf. store norske leksikon).​

Tilstanden i vassdrag og fjord (vannforekomster) klassifiseres etter kjemiske og økologiske parametere og angir i hvor stor grad vannkvalitet og levekår for vannlevende organismer er påvirket av menneskelig aktivitet. 

Vann med drikkevannskvalitet som tappes og distribueres utenom ordinært ledningsnett (jf. veileder til drikkevannsforskriften).​

Ledningsnett og/eller tunnel av en viss størrelse som leverer drikkevann til, eller transporterer avløpsvann fra et større område.  Overføringsnett for drikkevann i Drammen er hovedsakelig interkommunalt ledningsnett.

Teknisk innretning, hovedsakelig på avløp felles, som avlaster avløpsnettet når det er fullt, og slipper ut urenset avløpsvann til nærmeste resipient.

Vann som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann (jf. Miljødirektoratet). Overvann transporteres i overvannsledninger eller sammen med spillvann i avløp felles ledninger.

Rester av planter og dyr som inneholder karbon, for eksempel torv og humusstoffer i jord, eller organisk gyte.

Kjemisk forbindelse som inneholder karbon. Fast stoff i avløpsvann er gjerne organisk stoff.

Pumper vann eller avløpsvann videre der transporten ikke kan utføres gjennom selvfall. Store høydeforskjeller krever mye pumping for å sikre vannleveranse med riktig trykk.​

Brukes om dublering av delelementer i vannforsyningssystemet slik at hvis ett delelement svikter kan et annet overta. For eksempel dublering av kilde, ledningsnett o.l. Nivå av redundans tilpasses viktigheten av å unngå stans i vannforsyningen (jf veileder til drikkevannsforskriften.

Anlegg som mottar og renser avløpsvann før det slippes ut i nærmeste resipient.

En elv, bekk, innsjø eller fjord som tar imot forurensning, for eksempel renset avløpsvann.

Vann med drikkevannskvalitet som leveres fra reservevannkilde, alternativ hovedvannkilde eller annet vannverk med distribusjon gjennom ordinært ledningsnett (jf. veileder til drikkevannsforskriften).

Vann som brukes til produksjon av drikkevann.

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende (jf. forurensningsforskriften).

Avløpsnett der spillvann og overvann føres i hver sin ledning.

Restprodukt fra fellingsprosessen under behandling av avløpsvann bestående av organisk stoff, er avvannet og må varmebehandles for å kunne utnyttes som ressurs.​

Sanitært/husholdningsavløp og industrielt avløpsvann.

En abonnent der svikt i vannforsyningen gir stor risiko for alvorlig sykdom sammenliknet med andre abonnenter. For eksempel sykehus og sykehjem.​

Man kan ha tosidighet i drikkevannskilde, vannbehandlingsanlegg og på ledningsnettnivå. Formålet er å ha et alternativ hvis hovedkilden, hovedvannbehandlingsanlegget eller ledninger som forsyner store områder og mange mennesker, er ute av drift over tid.​

Å være utslippsfri omfatter å ikke bidra til direkte eller indirekte klimagassutslipp. En utslippsfri anleggsplass bruker for eksempel energikilder som ikke fører til utslipp lokalt.

En tallmessig systematisk metode for å holde orden på vannproduksjonen, vanntap og vannforbruk.

Teknisk anlegg som fordeler eller oppbevarer vannet, fra råvannskilden og frem til og med det tekniske anlegget som behandler vannet i et vannforsyningssystem (jf. drikkevannsforskriften). I vannbehandlingsanlegget fjernes organisk materiale, desinfiseres og pH-justeres drikkevannet før distribusjon til forbruker.​

En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse, eller en avgrenset mengde grunnvann innenfor en eller flere akviferer (jf. vannforskriften).

En samlebetegnelse for alle ledninger som fører drikkevann.

En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingenHussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.