Klima og energi​

Mål: «All vann- og avløpsaktivitet skal ha netto null i klimagassutslipp, og vi skal produsere like mye energi som forbrukes i drift.»​

Drammen kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 55% innen 2030, sammenliknet med nivået i 2009.​

Som omtalt under situasjonsbeskrivelsen utgjør vann- og avløpsaktiviteten ca. 20% av kommunens egne utslipp og 9% av de samlede utslippene i Drammen. Det betyr at vi har et stort potensiale for å redusere utslippene våre og bidra til at Drammen kan nå sine mål. Vi må inkludere klimahensyn og energieffektivitet i alt vi gjør og i alle valg vi tar, og vi må utnytte potensialet til å produsere energi, som infrastrukturen vår gir oss.​

Fordelingshjulet under favner både direkte og indirekte utslipp, og viser at det er stort potensiale for å kutte klimagassutslipp relatert til drivstoff på maskiner og utstyr, både gjennom lokal transport av materialer og masser (direkte utslipp) og via transport som følge av anskaffelser (indirekte utslipp). Stor usikkerhet i tallgrunnlaget gjør imidlertid at utslipp forbundet med materialproduksjonen ikke fremkommer på en god måte. Å gjenbruke mer materialer vil være nødvendig for å redusere klimafotavtrykket.​

Graf som viser klimaavtrykk fordelt på drivere.

Figuren viser hvilke drivere som sto for de største CO2-utslippene i 2021. Forbruk av drivstoff  i forbindelse med ledningsfornyelse og investeringsprosjekter, merket LI og vist som blå del av ringen utgjorde om lag halvparten av utslippene. Den største andelen av drivstofforbruket var relatert til avløpssystemet. Driverne merket DV er relatert til drift og vedlikehold. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til tallgrunnlaget og resultatene av beregningene begrenses av faktorer i Norsk vanns beregningsverktøy.​

Slik skal vi nå målet

Hva betyr dette?

Det betyr at vi må forvente å bygge nye renseanlegg energinøytrale, og energiressursene i ledningsnett og slam må utnyttes mer.​

Hva betyr dette?

Det  innebærer blant annet å sette tydelige og ambisiøse kriterier for klimavennlige løsninger, i konkurransegrunnlag og tildelingskriterier slik at vi kan redusere både direkte og indirekte klimagassutslipp (se definisjonsliste)​

Hva betyr dette?

Det betyr at bruk av helhetlige og tverrfaglige konseptvalgutredninger må økes slik at klimapositive løsninger velges tidlig nok. Bruk av selvkostmidler må avklares i denne sammenhengen. ​

Vi bør være en aktiv aktør i forsknings-, utviklings-, og innovasjonsmiljøer som fremmer utvikling av nye løsninger.