Målhierarki​

Oversikt over målhierarki.

Figuren viser hvordan målene i temaplan vann og avløp er en konkretisering av overordnete mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, kommunens strategier og mellomnivået i temaplan for tekniske tjenester.   

Målene om folkehelse, forsyningssikkerhet og vannmiljø omfatter kjernevirksomheten av vann og avløpsleveransene og er forankret i Teknisk sektors satsningsområder "Godt vann og trygg vannforsyning", "Ren natur og godt vannmiljø" og "Forebygging av flom, ras og skred. Disse er igjen forankret i kommuneplanens mål om å:  

  • "Styrke evnen til å tåle klimaendringer" med strategien å "Sikre rent vann, nok vann og tilstrekkelige kapasitet til håndtering av overvann og rensing av avløpsvann"  
  • "Ivareta og legge til rette for naturmangfold, ren luft, ren fjord og rene vassdrag" med strategien "Redusere støy-, vann-, og luftforurensning.  

Målene om ressursutnyttelse og om klima og energi peker på hvordan vi må utføre vår kjernevirksomhet mest mulig bærekraftig.  Målet om ressursutnyttelse er direkte forankret i kommuneplanens mål om å være "Foregangskommune på sirkulær økonomi", mens målet om klima og energi er forankret i kommunens klimastrategi og kommuneplanens mål om å "Redusere klimagassutslippene".  

Målene om sikkerhet og beredskap og om teknologiutvikling og digitalisering ivaretar grunnmuren i vann og avløpsvirksomheten og omfatter nødvendig innsatsfaktorer og systemer som er en forutsetning for å levere tjenestene våre til enhver tid og med effektivitet og kvalitet. Målet om teknologiutvikling er til dels forankret i kommunens strategier, som digitaliseringsstrategi, kompetansestrategi og lignende. Målet om sikkerhet og beredskap kan forankres i alle mål, men er i all hovedsak forankret i lovpålagte bestemmelser.