Forsyningssikkerhet​

Mål: «Distribusjonssystemet skal være i tilfredsstillende stand og ha tilstrekkelig kapasitet slik at kontinuitet i vannleveransen sikres.»​

Tilgang på trygt drikkevann til enhver tid er et forskriftsfestet krav. Tilgang på vann er også en forutsetning for vekst. Det betyr at i situasjoner der den eksisterende vannforsyningen ikke kan levere (nok) drikkevann må det finnes et alternativ. I mindre områder kan vi distribuere nødvann, dvs. vann på tank eller i poser. I store områder er dette ikke gjennomførbart. Et alternativt ledningsnett og/eller en reservekilde og vannbehandlingsanlegg må kunne overta vannleveransen og ivareta forsyningssikkerheten i disse områdene, spesielt ved langvarig svikt i leveransen. Ikke alle områder har tilfredsstillende forsyningssikkerhet i dag og har behov for forsterkning.​

Mer enn 50% av vannledningsnettet har et stort behov for fornyelse. Disse ledningene er svært utsatt for lekkasjer og brudd, om vi ikke forbedrer tilstanden. Med dagens fornyelsestakt forfaller ledningsnettet raskere enn vi klarer å håndtere, og vi må øke fornyelsestakten for å unngå ytterligere forfall og ta igjen etterslepet. Samtidig må vi vedlikeholde ledningsnettet slik at det holder seg i god stand lenger og utsetter behovet for fornyelse.​

Klimaendringene med både mer, og mer intens nedbør i tillegg til lengre perioder med tørke, utfordrer både kvaliteten på vannet i råvannskildene og det å ha nok vann. Der nedbør øker faren for avrenning og utvasking av forurensning, kan tørke føre til anstrengt kapasitet og behov for restriktivt forbruk samtidig som for lavt vannforbruk kan utfordre evnen til å transportere avløpsvann. Høyere temperaturer kan blant annet føre til oppblomstring av alger og parasitter. Vi må ha tilgang til nok vann for eksempel i reservekilder, og vi må ha en vannbehandling som kan håndtere endret råvannskvalitet.​

Slik skal vi nå målet

Hva betyr dette?

Det betyr at fornyelsestakten må økes slik at vedlikeholdsetterslepet kan tas igjen. For å finne riktig nivå må bærekraftig fornyelsestakt analyseres.

Hva betyr dette?

Det betyr at vi må utvide ledningsnettet til noen  større geografiske områder. Vi må også vurdere behovet i de mindre forbrukssonene. Forsyningssikkerhet omfatter også tilfredsstillende slokkevannskapasitet og reservevann til områder som ikke er godt nok dekket i dag.

Kart som viser sårbare områder hvor forsyningssikkerheten må økes.
Sårbare områder hvor forsyningssikkerheten må økes.

Flere områder i Drammen har en sårbar vannforsyning hvor forsyningssikkerheten må økes. I all hovedsak kan forsyningssikkerheten forbedres gjennom å utvide ledningsnettet, dvs. å bygge tosidig vannforsyning som gir oss to veier inn til et område. Behovet for tosidig vannforsyning skal, på overordnet nivå defineres etter følgende prinsipper:​

Antall innbyggere: I områder der det bor, eller planlegges å bo 500 personer eller mer.​

Fare for liv og helse: I sårbarhetsområder som har, eller som følge av utbygging vil få abonnenter der svikt i vannforsyningen er kritisk for liv og helse.​

Områdene fremhevet i rødt i kartet prioriteres​

Sårbarhetsområde 1 fra Nesbygda til Berger og sårbarhetsområde 2 Åskollen/Knive er vurdert som de aller mest sårbare og hvor konsekvensene ved en langvarig svikt i vannforsyningen er uakseptabelt høy. Her er det sentrale samfunnstjenester, det vi kaller sårbare abonnenter, hvor svikt i vannforsyningen gir stor risiko for alvorlig sykdom, sammenliknet med andre abonnenter. Svikt i vannforsyningen kan også påvirke svært mange mennesker samtidig. Noen mindre områder er også sårbare, og behov for en fastbygget alternativ tilførsel bør vurderes.​

Disse områdene prioriteres for å bygge tosidig vannforsyning. I sårbarhetsområde 1 er det i første omgang forsyningssikkerhet i form av reserve i kilde og vannbehandling som må etableres og at mindre områder innad i sårbarhetsområdet må revurderes når reserve er bygget. Økt forsyningssikkerhet i sårbarhetsområde 2 omfatter dublering av hovedledning inn til sårbarhetsområdet.​

I øvrige områder kan nødvann eller provisorisk vannforsyning aksepteres ved en eventuell svikt i vannforsyningen.​

​Sårbare abonnenter og abonnenter med spesielle behov​

Sårbare abonnenter er definert i veileder til drikkevannsforskriften. Sårbare områder i denne temaplanen omfatter sårbare abonnenter avgrenset til sykehus og sykehjem fordi disse ikke kan stenge, og menneskene er krevende å flytte. Abonnenter med spesielle behov, slik som skole, barnehage, næringsvirksomhet inngår ikke i de overordnete vurderingsprinsippene, men vil være en del av prioriteringen som gjøres i underliggende handlingsplan-nivå (taktisk planlegging).​

Hva betyr dette?

Det betyr at vi, sammen med vannverkene må undersøke hvor sårbar vannforsyningen er for klimaendringene og ruste oss for å håndtere disse best mulig. 

Hva betyr dette?

Det innebærer blant annet at vi, sammen med vannverkene har en helhetlig og omforent måte å drifte å vedlikeholde den samlede vannforsyningen på – fra produksjon til distribusjon.​