Temaplanen bidrar til bærekraftig utvikling i Drammen kommune​

Klimaendringenes konsekvenser manifesterer seg i stor grad i vann. Enten får vi for mye vann, eller vi får for lite vann. I globalt perspektiv er vannforsyningen svært sårbar og under stort press. Stadig flere land rundt oss utsettes for langvarig tørke, og en kamp om landområder med gode vannressurser blir stadig mer tydelig. ​

I Norge og i Drammen har vi i dag god tilgang på vann, men også vi vil sannsynligvis oppleve langvarig tørke oftere enn før. Vi skal overlevere vannressursene til neste generasjon i bedre stand enn vi selv overtok den, da har vi ikke råd til å ta vannet for gitt, eller sløse. Vi må ta vare på drikkevannskildene slik at de varer så lenge som mulig, og kan fortsette å være en del av vannets naturlig kretsløpet. Det betyr at vannforbruket ikke kan øke selv om vi blir flere mennesker. Vi må intensivere arbeidet med å redusere lekkasjer fra vannledningsnettet, legge mer til rette for å resirkulere og gjenbruke vann lokalt og sørge for at det avløpsvannet som til slutt slippes ut i vassdrag og fjord er så rent som mulig. Vi må øke innsatsen for å redusere klimafotavtrykket vårt og vi må jobbe for at restproduktene fra våre aktiviteter kan gjenbrukes, enten det er biorest fra avløpshåndteringen eller material- og massegjenvinning og –gjenbruk både når vi vedlikeholder og bygger ny infrastruktur. Dette er noen av våre viktigste oppgaver fremover.​

Ved å gjennomføre tiltakene og jobbe mot målene i denne temaplanen bidrar vann- og avløpstjenestene til at flere av FNs bærekraftsmål kan nås. 

FNs bærekraftsmål vann og avløp