Sikkerhet og beredskap​

Mål: «Alle anlegg og kritiske funksjoner skal ha et sikkerhetsnivå som er innenfor akseptabel risiko for uønskede hendelser. Beredskapssystemet skal være godt innarbeidet og risikostyring godt forankret.»

Drammen kommune skal være et trygt sted å bo. At vannet er trygt å drikke er en viktig forutsetning for et trygt og godt sted å leve. Da trenger vi god beredskap for å kunne håndtere uønskede hendelser som oppstår og vi trenger gode sikkerhetssystemer som hindrer uønsket inntrengning både i de digitale systemene våre og i selve infrastrukturen.​

Derfor må vi jobbe kontinuerlig og systematisk med å sikre objektene våre og sikre informasjonssystemene våre mot stadig nye trusler. For å gjøre dette på best mulig måte må vi til enhver tid ha god og bred kunnskap om trusler vi kan stå overfor, sikkerhetssystemer og –metoder.​

Også dammer som tidligere var en del av vannforsyningen er en del av dette sikkerhetsarbeidet. Dammene er underlagt strenge forskriftsfestede krav til vedlikehold, ettersyn og utbedring. Dammene er gamle og ikke alle holder dagens krav til sikkerhet. Gjennom hele planperioden må derfor flere dammer stenges ned og rehabiliteres til dagens standard.​

Bilde som viser en person i arbeidsklær som holder en pose for drikkevann.
Klargjøring for distribusjon av nødvann​.

Slik skal vi nå målet

Hva betyr dette?

Det betyr blant annet at akseptabel risiko må defineres. Hvilke menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer som inngår i kritiske funksjoner må identifiseres, og digitalt sikkerhetsarbeid implementeres i risikostyringsstrategien.

Hva betyr dette?

Det betyr at både fysisk og digital infrastruktur må sikres tilstrekkelig slik at risikoen for skadeverk som følge uønskede menneskelige handlinger reduseres. Det inkluderer også at kritisk infrastruktur sikres mot naturhendelser, vurderes vernet i arealplanleggingen m.m​

Hva betyr dette?

Det betyr at all informasjon må kartlegges og behov for sikkerhetsgradering av informasjonen avklares. Vi bør også vurdere å drifte organisasjonen tett opp til sikkerhetslovens krav.

Hva betyr dette?

Det betyr at dammene må ettersees systematisk og en rehabiliteres i tråd med en oppdatert og risikobasert plan. Dammenes rolle i friluftslivet bør avklares og strategi for fremtidig bruk utarbeides.​