Ressursutnyttelse​

Mål: «Vi skal ha en bærekraftig bruk av vann, og utnytte restprodukter maksimalt.»​

Drammen kommune vil bli en foregangskommune på sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi handler også om å ha en bærekraftig bruk av vann.​

Både rent vann og avløpsvann er viktige ressurser vi må ta vare på. Å sikre at drikkevannet vi produserer kommer frem til forbruker, og ikke forsvinner på veien er noe av det viktigste vi kan gjøre. Men vi må også jobbe for at vi alle har et bevisst forhold til vannforbruk, og ikke sløser med drikkevannet. Det betyr for eksempel at vi må drive enda mer aktivt holdningsskapende arbeid, og vi bør legge mer til rette for at vi kan bruke annet vann enn drikkevann når bruken ikke krever drikkevannskvalitet.​

Avløpsvannet inneholder verdifulle næringsstoffer som vi bør føre tilbake til det naturlige kretsløpet. Både fosfor og nitrogen er viktig for plantevekst og utnyttes i dag når avløpsslam gjenbrukes som jordforbedringsmiddel i jordbruket. Men avløpsvannet inneholder også miljøgifter som tilføres via produkter vi bruker i husholdningen, eller fra virksomheters aktivitet. For at vi skal kunne utnytte restproduktene fra avløpsvannet i fremtiden må vi jobbe bredt for å begrense tilførsler av miljøgifter til avløpssystemet, både som aktiv myndighet overfor virksomheter med særlig forurenset avløpsvann, og med holdningsskapende arbeid som bevisstgjør oss alle som forbrukere.​

Slik skal vi nå målet

Hva betyr dette?

Det betyr at søk og utbedring av lekkasjer må intensiveres. Muligheter for, og eventuelt innføring av trykkoptimalisering må utredes. Også alternative metoder, som fordeler og ulemper ved kommunalt eierskap til private stikkledninger bør utredes.​

Hva betyr dette?

Det betyr at vi må ha god oversikt over vannbalansen. Prinsipper for når vi aksepterer bruk av drikkevann til formål som ikke trenger drikkevannskvalitet må utarbeides, og vi må samarbeide om å tilrettelegge for resirkulering og lokalt gjenbruk av vann.

Hva betyr dette?

Det betyr at ressurser kan allokeres til systematisk sporing i felt slik at omfang av forurensning og –kilder i større grad avdekkes og følges opp. Der det er hensiktsmessig bør sporing samordnes med sporing relatert til fremmedvannsreduksjon (se «Vannmiljø»).

Hva betyr dette?

Det betyr at vi må være mer aktive overfor virksomheter  og andre med avløpsvann som avviker fra normalt husholdningsavløp. Oppfølging må baseres på en risikovurdering av forurensnings- og/eller skadepotensiale.

Hva betyr dette?

Det betyr at målgrupper og egnede kommunikasjonsmetoder må identifiseres, og en kommunikasjonsstrategi utarbeides og etterleves. Det må sikres at innbyggere gis nødvendig og lett tilgjengelig informasjon.

Hva betyr dette?

Det betyr at samarbeide med forskning- og utviklingsmiljøer må økes slik at løsninger kan identifiseres og testes.