Folkehelse​

Mål: «Den kommunale vannforsyningen skal til enhver tid tilby helsemessig trygt drikkevann.»​

Drikkevannet i Drammen skal være helsemessig trygt og drikke. At infrastrukturen som distribuerer drikkevann til innbyggere og næringsliv er i god stand er avgjørende for å opprettholde god drikkevannskvalitet. Det krever god daglig drift og vedlikehold, og kontinuerlig utbedring av infrastrukturen.​

​Rent vann i drikkevannskildene bidrar til at drikkevannet trenger mindre behandling og at vannet er trygt å drikke. Menneskelig aktivitet i, og rundt drikkevannskildene øker faren for parasitter, bakterier og annen forurensning i drikkevannet, som igjen kan føre til sykdom. Derfor må vi verne drikkevannskildene slik at vi reduserer risikoen for vannbåren sykdom.​

Barn som tapper vann i glass fra en spring.

Noen innbyggere henter drikkevannet sitt fra private brønner eller vannverk. Disse er ikke under like tett oppfølging som det kommunale vannforsyningssystemet og drikkevannskvaliteten overvåkes i mindre grad. Det er et mål at flere av disse innbyggerne tilknytter seg det kommunale systemet.​

Slik skal vi nå målet

Hva betyr dette?

Det betyr at felleskummer for vann og avløp må utbedres, og at høydebasseng, pumpestasjoner, kummer og ledningsnett har god bygningsmessig tilstand og er underlagt nødvendig rutinemessig ettersyn, kontroll og vedlikehold. ​

Hva betyr dette?

Det innebærer at adferdsrestriksjoner  knyttet til  nedbørfeltene til råvannskildene forankres i kommuneplanens arealdel. ​

Risikovurdering av nedbørfeltene oppdateres slik at dagens situasjonsbilde inkluderes. Mest mulig enhetlige og moderniserte restriksjoner implementeres i plan. Det bør også vurderes om regional plan er et hensiktsmessig verktøy for nedbørfelt som omfatter flere kommuner.

Hva betyr dette?

Det betyr at omfanget av privat vannforsyning kartlegges. En helhetsvurdering ut i fra nærhet til kommunalt vannledningsnett, kostnader forbundet med tilknytning og lokal vannkvalitet må danne grunnlag for pålegg om tilknytning.​

Ev. tilknytning bør prioriteres i områder med planlagt utbygging og ved dårlig vannkvalitet. Økt tilknytning kan innebære å bygge ut vannledningsnett. Ved krav om tilknytning til avløp gis det samtidig krav om tilknytning til vann.​