Bilder av parkerte bilde, parkometer og trær med høstløv.

Parkeringsstrategi

Parkeringsstrategien er en beskrivelse på overordnet nivå av hvordan Drammen kommune ønsker å benytte parkering som virkemiddel for å bygge opp om mål for areal- og transportutviklingen.

Parkeringsstragegiens mål og føringer er uhevet med fet tekst. Annen tekst forklarer og begrunner målene og føringene.