1.16 Parkering for sykler

Drammen kommune skal legge til rette for sikker og attraktiv sykkelparkering.

Areal for sykkelformål skal prioriteres og vil kunne gå på bekostning av areal som brukes til bilparkering.

Drammen kommune har mål om en sterk økning i andelen som sykler. Det krever flere sykkelruter, sykkelfelt, sykkelveier og sykkelparkeringsplasser. I tillegg til tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser, er det viktig at sykkelparkeringen fremstår som attraktiv.

Areal for sykkelformål skal prioriteres og vil kunne gå på bekostning av gateareal eller annet areal som brukes til bilparkering. Se også kapittel 1.5.

Det stilles egne krav til sykkelparkering ved nybygg og omregulering, jf. kapittel 2.2.5 og 2.3.7 i del 2 av dette dokumentet (parkeringsnormen).

Behovet for allment tilgjengelige sykkelparkeringsplasser på offentlig grunn ved ulike målpunkt i kommunen vurderes løpende. Det kan vurderes om gateareal som benyttes til parkering av biler skal benyttes til sykkelparkering. Utformingen av plassene tilpasses stedlige forhold.

Mulighetene for å legge til rette for tyverisikker parkering som gjør det attraktivt å benytte dyrere sykler, deriblant elsykler, til ærend, skal vurderes. Det skal også vurderes om det kan tilbys lademulighet for elsykler i tilknytning til parkeringen.