1.19 Skiltmyndighet og parkeringsreguleringer

Drammen kommune skal ha enhetlige parkeringsreguleringer og skiltingen av parkeringsreguleringen i kommunen skal være samordnet. Forskjeller i behovet for parkeringsløsninger tilsier at løsningene skal være stedstilpasset.

Drammen kommune har skiltmyndighet for parkeringsregulerende skilt i kommunen. Riktige reguleringer og korrekt skiltoppsett er en forutsetning for at parkeringsreguleringene kan håndheves.

Tidligere Drammen kommune hadde parkeringsmyndighet, og det har gjennom en rekke år vært arbeidet målrettet med å få utarbeidet og satt opp hensiktsmessige parkeringsreguleringer i det sentrale Drammen. Tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Svelvik kommune hadde ikke parkeringsmyndighet og ikke egne parkeringsfaglige enheter. Det er behov for en omfattende gjennomgang av parkeringsvedtak, skiltoppsett og eventuelt nye reguleringer for å få enhetlig parkeringsregulering og skilting i nåværende kommune. Arbeidet pågår løpende med de ressurser som står til rådighet, og innebærer også samarbeid med Statens vegvesen, som har skiltmyndighet for fylkesveiene.

Arbeidet med enhetlige reguleringer og samordning av parkeringsregulerende skilt i kommunen skal videreføres. Forskjeller i behovet for parkeringsreguleringer tilsier at løsningene skal være stedstilpasset. Parkeringsreguleringene skal skje med grunnlag i parkeringsfaglige vurderinger og gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.