1.5 Samlet antall allment tilgjengelige parkeringsplasser holdes om lag uendret

Samlet antall allment tilgjengelige parkeringsplasser i sentrumsområdene i Drammen kommune holdes om lag uendret. Dette skal imidlertid ikke være til hinder for prioritering av gående, syklende, kollektivtransport og deleordninger, som generelt skal prioriteres foran parkering av privatbiler. Før kantsteinsplasser fjernes, skal det gjøres en helhetlig vurdering av konsekvensene.

Der et moderat antall parkeringsplasser etter nærmere vurdering fjernes for å legge til rette for gående, syklende, kollektivtransport eller bildelingsordninger, er det ikke krav om at det skal kompenseres for bortfallet av parkeringsplasser.

Kommuneplanens samfunnsdel har som strategi at det skal legges til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport, og ikke økt bruk av privatbil. Videre er det en strategi i samfunnsdelen at man skal fortette arealene i sentrumsområdene, langs kollektivårer og ved knutepunkter. Disse strategiene vil bidra til å begrense etterspørselen etter parkering. Samtidig er bilen et viktig transportmiddel for mange. Disse hensynene må balanseres mot hverandre.

Parkeringsstrategien legger til grunn at samlet antall allment tilgjengelige parkeringsplasser i kommunens sentrumsområder holdes om lag på dagens nivå framover, selv om innbyggertallet øker. Dette begrunnes dels i at en viss begrensning i parkeringsmulighetene vil bidra til at andelen av reisene som gjøres med bil går ned, noe som er nødvendig for å oppfylle nullvekstmålet for personbiltrafikk samtidig som befolkningen vokser. Videre begrunnes det med at begrensning av biltrafikk vil gi bedre by- og nærmiljøer i form av mindre støy og bedre luftkvalitet.

At antall allment tilgjengelige parkeringsplasser holdes på om lag samme nivå skal ikke være til hinder for prioritering av gående, syklende, kollektivtransport og deleordninger. Generelt skal disse formålene prioriteres foran parkering for privatbiler. Samtidig må man ta med i betraktningen at ved fjerning av kantsteinsparkeringsplasser gjør man det også vanskeligere for varelevering, budbiler, taxinæringen, forflytningshemmede og andre innbyggere som er avhengige av å parkere nær målpunktet sitt. Fjerning av kantsteinsparkeringsplasser kan også påvirke trafikksikkerheten og fremkommeligheten fordi varelevering og stopp da kan måtte gjennomføres på en slik måte at kjørefelt, fortau eller sykkelfelt helt eller delvis sperres. Det må derfor ligge til grunn en helhetlig vurdering før kantsteinsplasser fjernes.

Der et begrenset antall parkeringsplasser etter nærmere vurdering eksempelvis fjernes for å legge til rette for syklende, eller reserveres for bildelingsordninger, er det ikke krav om at det skal kompenseres for bortfallet av parkeringsplasser.