2.3 Krav til lokalisering og kvalitet for parkeringsplassene

Snarveier

2.3.1 Lokalisering og utforming av parkeringsplasser for bil

§ 15 Hovedregelen er at all parkering skal dekkes på egen grunn.

§ 16 Alternativt kan parkeringen anlegges annet sted i rimelig gangavstand, maks 300 meter, dersom det foreligger en tinglyst rettighet på minimum 20 år. Ved avtalens utløp må det enten opparbeides biloppstillingsplasser etter gjeldende krav eller inngås en ny avtale. Det er ikke anledning til å henvise parkeringsløsninger til offentlige gater eller allment tilgjengelige biloppstillingsplasser på åpne parkeringsplasser eller i parkeringshus.

§17 Der det er krav om at parkering skal dekkes på egen grunn, har beboere ikke krav på parkeringstillatelse i boligsone eller sone med beboerparkering. Dette vil gjelde alle boliger der parkeringsløsningen er godkjent gjennom byggesak eller plan som er vedtatt etter at denne parkeringsnormen trer i kraft, samt boliger der det i eldre reguleringsplan er bestemmelser om at all parkering skal dekkes på egen grunn.

§18 Parkering skal fortrinnsvis etableres i egne anlegg, på parkeringsplasser og i parkeringshus eller garasjer.

§ 19 Boligparkering for bil bør samles og plasseres under bakken ved inngangen til et felt. Atkomsten til boliger bør være bilfri, med unntak av tilrettelegging for nyttetransport.

§ 20 Parkering for forflytningshemmede bør plasseres nær inngang.

§ 21 Besøksparkering bør lokaliseres slik at den er lett tilgjengelig for besøkende.

§ 22 Parkeringsareal skal medregnes i BYA (bebygd areal).

§ 23 For boliger skal hver oppstillingsplass utendørs telle 18 m2 BYA.

§ 24 Ved tiltak som innebærer kontorformål, med krav til flere enn 10 parkeringsplasser, kan inntil 15 prosent av maksimalt tillatt BYA (bebygd areal) for eiendommen benyttes til parkering på terreng.

§ 25 Ved tiltak som innebærer forretnings- og serviceformål, med krav til flere enn 10 parkeringsplasser, kan inntil 20 prosent av maksimalt tillatt BYA for eiendommen benyttes til parkering på terreng.

§ 26 Besøksparkeringsplasser inngår i parkeringskravene. Antall besøksparkeringsplasser må ses i sammenheng med bebyggelsens bruk. Besøksparkering skal være fellesareal og kan ikke seksjoneres ut. Ved offentlige og private anlegg for tjenesteyting skal det avsettes tilstrekkelig med plasser til besøksparkering, inkludert plasser for hente- og bringeløsninger for barn i barnehager og skoler. Vurderinger og beregninger som ligger til grunn for antall parkeringsplasser avsatt til besøkende, hente- og bringeløsninger skal dokumenteres.

§ 27 Parkeringsplasser for bil skal dimensjoneres i tråd med anvisning 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg fra Byggforsk, kapittel 4, 5 og 7.

§ 28 Krav til utforming av parkeringsplasser:
a) Parkeringsareal skal utformes trafikksikkert og med hensiktsmessig tilkobling til offentlig veinett.
b) Parkeringsarealer skal utformes slik at parkering ikke skjer på tilstøtende trafikkareal. Dette gjøres ved at areal til biloppstilling skilles fysisk fra øvrig trafikkareal ved bruk av rabatter, kantstein, beplantning eller lignende.
c) For parkeringsareal med over 30 biloppstillingsplasser skal det opparbeides egne atskilte gangareal.
d) Overflateparkering mot offentlig vei eller gate gis en parkmessig opparbeidelse.

2.3.2 Utleie av parkeringsplasser for bil

§ 29 Utleie av parkeringsplasser kan defineres som næringsvirksomhet eller som vesentlig endring av tidligere drift, noe som er søknadspliktig bruksendring.

Kommunen anbefaler at parkeringsanlegg i tett bebyggelse eies av boligsameier og borettslag og brukes i fellesskap, uten øremerkede plasser, da dette gir mest fleksibel bruk av plassene.

2.3.3 Krav knyttet til lading av bil ved nye boligbygg

§ 30 Nye boligbygg skal ha nødvendig elektrisk infrastruktur for lading framført til hver parkeringsplass. Kravet gjelder uavhengig av om parkeringsplassene er plassert i selve boligbygget, i et eget bygg eller utendørs.

Selve ladeboksen på hver enkelt elbilplass settes det ikke krav til, da dette ses som et individuelt gode som kan installeres etter hvert som behovet oppstår, og med begrenset kostnad.

2.3.4 Parkering for motoriserte tohjulinger

§ 31 Det bør planlegges og anlegges særskilte parkeringsplasser for motorsykkel, moped og scooter. Disse plassene vil komme i tillegg til parkeringsplasser for bil og sykkel.

§ 32 Parkeringsplasser for motorsykkel, moped og scooter dimensjoneres i tråd med anvisning 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg fra Byggforsk, kapittel 6.

2.3.5 Varelevering og renovasjon

§ 33 Varelevering og renovasjon inngår ikke i parkeringskravene. Areal til varelevering og renovasjon kommer i tillegg i alle sonene.

§ 34 Løsninger for varelevering og renovasjon skal utformes i tråd med til enhver tid gjeldende vei- og gatenorm og bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

2.3.6 Parkeringsplan

§ 35 Det skal utarbeides parkeringsplan.

§ 36 Parkeringsplanen skal bestå av et detaljert kart eller en plantegning i målestokk 1:250 som viser hvor parkeringsplassene er lokalisert og hvor parkeringsplassene for de ulike brukskategoriene er spesifisert. Med brukskategorier menes besøksparkeringsplasser, plasser for forflytningshemmede, parkering for boliger, for kontor osv., og for sykler.

§ 37 Parkeringsplanen skal vise hvordan parkeringskravene er oppfylt og beskrive og begrunne eventuelle fravik. Nøyaktig utregning av antall parkeringsplasser skal følge med i parkeringsplanen.

§ 38 Parkeringsplanen skal redegjøre for eventuell planlagt sambruk.

§ 39 Det skal fremgå av parkeringsplanen hvordan kjøretøy kan manøvrere inn og ut av parkeringsanlegg på en trafikksikker måte.

§ 40 Parkeringsplanen skal vise dimensjonen for enkeltplasser og manøvreringsareal. Ved dimensjonering av innendørs parkeringsanlegg må det tas hensyn til blant annet vegger og søyler når parkeringsplasser og manøvreringsareal dimensjoneres.

2.3.7 Lokalisering og utforming av parkeringsplasser for sykkel

2.3.7.1 Dimensjonering av sykkelparkeringsplasser

§ 41 Parkeringsplasser for sykkel dimensjoneres i tråd med anvisning 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg fra Byggforsk, kapittel 6. I tillegg gjelder at parkeringsplasser for laste- og familiesykler skal være minst 1,5 m brede og minst 2,5 m lange.

2.3.7.2 Krav til sykkelparkering ved boliger

§ 42 Antall parkeringsplasser skal fordeles mellom plasser for beboere og plasser for besøkende. Fordelingen skal begrunnes.

§ 43 For boligprosjekt med fire eller flere boenheter, skal sykkelparkeringen ha overbygg med tett tak. Det skal være mulig å låse syklenes hjul og ramme til stativ eller lignende.

§ 44 For boligprosjekt med ti eller flere boenheter skal sykkelparkeringen for beboerne være innendørs, eventuelt ha tak og tette vegger og kunne låses. Det skal være mulig å låse syklenes hjul og ramme til stativ eller lignende.

§ 45 Sykkelparkeringsplasser for besøkende bør plasseres lett tilgjengelig og godt synlig utendørs nær inngangen. Parkeringsplassene bør ha overbygg med tett tak. Det skal være mulig å låse syklenes hjul og ramme til stativ eller lignende.

§ 46 Der det etableres parkeringsplasser for både sykkel og bil, skal sykkelparkeringen plasseres slik at tilgjengeligheten til bygget er bedre fra sykkelparkeringen enn tilgjengeligheten fra bilparkeringen. Kravet gjelder ikke bilparkeringsplasser for forflytningshemmede.

§ 47 Minst ti prosent av sykkelparkeringsplassene skal være store nok til å parkere laste- og familiesykler.

§ 48 For boligprosjekter med ti eller flere boenheter skal det være tilrettelagt for lading av minimum halvparten av syklene.

§ 49 Der man må passere dører med automatisk lukkemekanisme for å komme til/fra sykkelparkeringen, skal disse utstyres med automatiske døråpnere.

§ 50 For boligprosjekt med ti eller flere boenheter der sykkelparkeringen ikke er på bakkeplan, skal det sikres atkomst via rampe eller heis, også dimensjonert for laste- og familiesykler. Sykkelrampe kan maksimalt ha stigning 1:5. For minimum hver 1,5 m høydeforskjell skal det være et repos med minimum 2,5 m lengde. Rampa skal minimum være 1,5 m bred. Dersom rampa legges med kurve, må kurven ha plass til å trille lastesykkel med 3 hjul (1,0 m bred, 2,2 m lang) og lastesykkel med 2 hjul (0,7 m bred, 2,5 m lang). Dersom rampa er utendørs, skal den ha snøsmelteanlegg. Atkomst til parkeringskjeller for sykler kan også skje via rampe for bil. Heis til sykkelparkering skal minimum ha plass til lastesyklene beskrevet over.

3.3.7.3 Krav til sykkelparkering ved kontor

§ 51 Antall parkeringsplasser skal fordeles mellom plasser for ansatte og plasser for besøkende. Fordelingen skal begrunnes.

§ 52 Minimum 70 % av sykkelparkeringsplassene skal være innendørs, eventuelt i eget låsbart bygg med tak og tette vegger. Det skal være mulig å låse syklenes hjul og ramme til stativ eller lignende.

§ 53 Sykkelparkeringsplasser for besøkende skal være lett tilgjengelige. De skal være godt synlige nær inngangen, eller det skal være tydelig skiltet hvor plassene er. Parkeringsplassene for besøkende kan være utendørs, men bør ha overbygg med tett tak. Det skal være mulig å låse syklenes hjul og ramme til stativ eller lignende.

§ 54 Der det etableres parkeringsplasser for både sykkel og bil, skal sykkelparkeringen plasseres slik at tilgjengeligheten til bygget fra sykkelparkeringen er bedre enn tilgjengeligheten fra bilparkeringen. Kravet gjelder ikke bilparkeringsplasser for forflytningshemmede.

§ 55 Minst ti prosent av sykkelparkeringsplassene skal være store nok til å parkere laste- og familiesykler.

§ 56 Der man må passere dører med automatisk lukkemekanisme for å komme til/fra sykkelparkeringen, skal disse utstyres med automatiske døråpnere.

§ 57 Der parkeringen ikke er på bakkeplan, skal det sikres atkomst via rampe eller heis, også dimensjonert for laste- og familiesykler. Dimensjoneringskravene for heis og rampe fremgår av § 50.

§ 58 Hvis det er 20 plasser eller flere for ansatte, skal det være dusj og garderobe i tilknytning til sykkelparkeringen. Det bør også legges til rette for enkel sykkelservice. Som et minimum skal det være tilgang til sykkelpumpe.

§ 59 Hvis det er 20 plasser eller flere for ansatte, bør det legges til rette for vask/spyling av sykler i tilknytning til sykkelparkeringen.

3.3.7.4 Krav til sykkelparkering ved forretning/kjøpesenter/tjenesteyting/servering

§ 60 Antall parkeringsplasser skal fordeles mellom plasser for ansatte og plasser for besøkende. Fordelingen skal begrunnes.

§ 61 Sykkelparkeringsplassene for ansatte skal være innendørs, eventuelt i eget låsbart bygg med tak og tette vegger. Det skal gis et begrunnet overslag over antallet sykkelparkeringsplasser for ansatte. 0,5 plasser per ansatte kan være et utgangspunkt. Det skal være mulig å låse syklenes hjul og ramme til stativ eller lignende.

§ 62 Sykkelparkeringsplasser for besøkende skal være lett tilgjengelige og godt synlige nær inngangen. Parkeringsplassene for besøkende kan være utendørs, men skal ha overbygg med tett tak. Det skal være mulig å låse syklenes hjul og ramme til stativ eller lignende. Det bør også tilbys mulighet for å parkere sykkelen i en låsbar enhet (eksempelvis sykkelskap).

§ 63 Minst ti prosent av sykkelparkeringsplassene skal være store nok til å parkere laste- og familiesykler.

§ 64 Der man må passere dører med automatisk lukkemekanisme for å komme til/fra sykkelparkeringen, skal disse utstyres med automatiske døråpnere.

§ 65 Der parkeringen ikke er på bakkeplan, skal det sikres atkomst via rampe eller heis, også dimensjonert for laste- og familiesykler. Dimensjoneringskravene for heis og rampe fremgår av § 50.

§ 66 Hvis det er 20 plasser eller flere for ansatte, skal det være dusj og garderobe i tilknytning til sykkelparkeringen. Det bør også  legges til rette for enkel sykkelservice. Som et minimum skal det være tilgang til sykkelpumpe.

§ 67 Hvis det er 20 plasser eller flere for ansatte, bør det legges til rette for vask/spyling av sykler i tilknytning til
sykkelparkeringen.

2.3.7.5 Krav til sykkelparkering ved skole og barnehage

§ 68 Alle sykkelparkeringsplasser bør ha overbygg med tett tak.

§ 69 Det skal være mulig å låse syklenes hjul og ramme til stativ eller lignende.

§ 70 Sykkelparkering for ansatte skal være innendørs eller i eget låsbart bygg med tak og tette vegger.

§ 71 I barnehager skal det minimum være en parkeringsplass dimensjonert for lastesykler for hvert 15. barn. Det skal alltid være minst én parkeringsplass dimensjonert for lastesykkel.

2.3.7.6 Krav til sykkelparkering ved øvrige arealformål

§ 72 For arealformål som ikke er omtalt over, skal det gjøres en særskilt vurdering. En begrunnet fordeling av antallet sykkelparkeringsplasser for ansatte og besøkende skal legges til grunn. Parkeringsløsningen skal gjøre det attraktivt å bruke sykkel. Det skal tas utgangspunkt i tilsvarende kvalitetsnivå som for de beskrevne arealformålene.

Idrettsanlegg et er eksempel på et arealformål der det skal gjøres en særskilt vurdering av sykkelparkeringstilbudet.